70612: 0. Inleiding

Geachte heer de Wit,
Bij deze wil ik uw aandacht vragen voor een aantal dubieuze vastgoedtransacties van Stadsdeel Oud Zuid en het manipuleren van aanschrijvingen waardoor enkele vastgoedhandelaren zich met behulp van ambtenaren van het stadsdeel aanzienlijk hebben kunnen verrijken.
Een van de ambtenaren die hierbij betrokken is betreft dhr Ron de Waal. Ik heb onlangs uit de media begrepen dat er naar de heer de Waal ook een ander strafrechtelijk onderzoek loopt.
Ik heb de stellige overtuiging dat ambtenaren van stadsdeel Oud Zuid onrechtmatig hebben gehandeld bij de verkoop van panden van het stadsdeel aan een drietal huizenhandelaren en dat enkele ambtenaren deze handelaren ook op andere manieren systematisch hebben bevoordeeld.
Ik ben vanwege diverse hoedanigheden (ervarings)deskundige:
1.Ik ben bouwkundige
2.Ik ben 8 jaar lang raadslid in stadsdeel Oud Zuid geweest
3.Ik ben 4 jaar lid van de huurcommissie geweest
4.Mijn pand 2eJvdH89 maakte deel uit van het onderhavige stadsdeelproject 2eJvdH85-99
5.Een partijgenote was mede-eigenaar van een pand waarvan het stadsdeel een leegstaand appartement te koop aanbood aan dezelfde 3 uitverkoren huizenhandelaren.

Ik zal achtereenvolgens ingaan op (1) de verdachte transacties en (2) de willekeur en het onrechtmatig handelen van het stadsdeel.
Ik verzoek u dit schrijven te behandelen als een aangifte en wordt graag gehoord, omdat ik niet alle feiten aan papier toevertrouw.
Veel stellingen in dit stuk kan ik aantonen met behulp van opgenomen (telefoon)gesprekken en andere informatie. Op het moment van verhoor zal ik in overleg met uw dienst hierop een toelichting geven. Mede naar aanleiding daarvan kan ik deze aangifte gericht aanvullen.
Ik wil eerst ingaan op de merkwaardige verkoop van de panden 2eJvdH87+95 en Quellijnstraat 138-2 middels een tender waarop slechts enkele uitverkoren huizenhandelaren konden reageren, terwijl de huizenhandelaren elkaar niet alleen kenden maar zelfs samen eigenaar waren van een BV.

70609: 1b. Quellijnstraat 138-2

Op 6 juni 2005 nam het Dagelijks Bestuur het besluit om Quellijnstraat 138-2 te verkopen aan Zonnebloem BV voor 60.000 Euro (zie 50606).
Wat aan dit besluit op valt is dat er drie (rechts)personen op het appartement mochten bieden en dat dit merkwaardig genoeg precies dezelfde zijn als de bieders op de panden JvdH87+95.
Van de heer Boeren heb ik vernomen dat hij ook tot de bieders op de panden 2eJvdH87+95 behoorde. Eind 2004 waren alle panden op 2eJvdH89 na in het bezit van Boeren en Weijnen (en/of mede-eigenaren en/of BV”s waarvan zij (mede)-eigenaar zijn) (zie 70518)
Net zoals bij 2eJvdH87+95 wordt het appartement Quellijnstraat 138-2 heel snel doorverkocht voor een veel hoger bedrag (zie 60411, 61228a en 61228b).
Mevr. E. Visser heeft in oktober 2005 aangifte gedaan voor de fraude die het stadsdeel pleegde door het zonder toestemming van de VVE verkopen van Q138-2. Zij is op 7-3-2006 op 81 jarige leeftijd overleden. Enige weken daarvoor heeft zij mij diverse dossiers gegeven met het verzoek die voor haar te bewaren en eventuele procedures voor haar voort te zetten.
Mevrouw Visser was voorzitter van de VVE Quellijnstraat 138. Zoals uit de inspraak van mevrouw Visser op de commissievergadering van 6 september 2005 blijkt heeft de VVE geen toestemming gegeven aan het stadsdeel op de woning te verkopen, omdat het stadsdeel nog een aanzienlijke schuld had aan de VVE (zie 50906). In de desbetreffende vergadering is een stuk uitgedeeld waarin het stadsdeel erkent dat het nog een schuld heeft aan de VVE (50815).
Doordat het stadsdeel niet aan de notaris kenbaar heeft gemaakt dat er nog een financieel conflict was met de VVE en de VVE nooit zou toestemmen met de verkoop van Quellijnstraat 138-2 heeft het stadsdeel onrechtmatig gehandeld. Uit de leveringsakte blijkt duidelijk dat het stadsdeel het conflict met de VVE niet aan de notaris heeft gemeld (zie 51208).
De stadsdeelsecretaris en de stadsdeelvoorzitter hebben derhalve met het besluit van 6 juni 2005 onrechtmatig gehandeld.
Bij deze doe ik net zoals mevrouw Visser deed aangifte tegen de heren Boomgaardt en Jaensch in verband met fraude.

70604: 4.Scheve vloeren

Als de vloeren van een pand volgens het Handboek Basiskwaliteit (kader voor actief aanschrijven in Amsterdam) schever zijn dan 2 cm op een meter dan moet het pand aangeschreven worden om de vloeren horizontaal te leggen.
Ik was heel goed op de hoogte van de scheefstand. De gebruiker van de bedrijfsruimte zou immers huurverlaging kunnen krijgen, omdat het pand schever was dan de norm van de huurcommissie 15mm op een meter (zie 10306) . Dit was ook het enige gebrek op grond waarvan de huur werd verlaagd.
Ik had er dus alle belang bij dat het pand werd aangeschreven op de scheve vloeren.
Als het pand 2eJvdH89 net zoals het pand van het stadsdeel was aangeschreven om de vloeren horizontaal te leggen was er sprake van sloop van een woning en herbouw.
Daarna kon ik via de rechter afdwingen dat ik in de gelegenheid moest worden gesteld om de vloeren horizontaal te leggen. Voor het horizontaal leggen van de vloeren moeten de balken omhoog en/of omlaag worden gelegd en dat kan alleen als de planken eraf zijn en daartoe moet het pand eerst geheel leeg worden gemaakt. Het spreekt voor zich dat de bewoners bij zo”n ingrijpende ingreep de woning moeten verlaten.
Ik heb dhr de Waal veelvuldig verzocht om het pand aan te schrijven op scheve vloeren en de brandonveilige situatie (zie bij voorbeeld 51108) . In de vooraanschrijving van 17 mei 2004 stond echter niet vermeld dat de vloeren horizontaal gelegd moesten worden. Toen ik dhr de Waal om een verklaring vroeg, zei hij dat dit niet nodig was, omdat ik al had aangegeven dat ik dat zou doen. Hij gaf verder aan dat dit bij de definitieve aanschrijving die snel zou komen kon worden aangepast.
Toen ik op 41202 de definitieve aanschrijving kreeg, bleek dat de vloeren van mijn pand 2eJvdH89 nog steeds niet horizontaal gelegd hoefden te worden. Het was des te vreemder dat de panden die waren verkocht via de tender aan de huizenhandelaar wel werden aangeschreven om de vloeren horizontaal te leggen. (zie 41202S87 en 41202B89).
Tegen de aanschrijving heb ik onder andere bezwaar gemaakt, omdat ik volgens het kader actief aanschrijven ook aangeschreven had moeten worden om de vloeren horizontaal te leggen.
In 2000 heb ik samen met de andere eigenaren de panden laten waterpassen in verband met het benodigde funderingsherstel. In 2005 heb ik de vloeren weer waterpast (zie 50320).
Op 21 maart 2005 (50321) heb ik het stadsdeel nogmaals verzocht om de scheefstand van de panden 2eJvdH87-95 te verifiëren, maar op 50412 liet het Dagelijks bestuur van het stadsdeel weten dat het beschikte over voldoende gegevens over de scheefstand.
De hele stadsdeelorganisatie neemt het blijkbaar op voor een ambtenaar die aantoonbaar onjuist heeft gehandeld.
Ik kan met behulp van opgenomen telefoongesprekken aantonen dat dhr de Waal meerdere keren toezeggingen heeft gedaan om de scheefstand op te nemen in de aanschrijving en dat dhr de Waal dit later toch niet heeft gedaan.
Nadat mij bekend werd dat in de definitieve aanschrijving de vloeren van 2eJvdH89 niet waren aangeschreven, heb ik veelvuldig contact gehad met dhr de Waal om de vloeren van alle panden op te meten om zodoende de aanschrijvingen te kunnen aanpassen (zie o.a. 50321).
Uiteindelijk gaf dhr de Waal aan dat hij van het stadsdeel geen opdracht mocht geven om alle panden op te meten.
Op 8 maart 2005 is het pand 2eJvdH89 door brand verloren gegaan.
Met behulp van opgenomen telefoongesprekken kan ik aantonen dat dhr de Waal toezeggingen heeft gedaan en deze later niet is nagekomen. Hierbij zei dhr de Waal steeds dat de afdeling niet wilde meewerken.
Ik heb echter sterke aanwijzingen dat dhr de Waal tegen mij andere dingen zei dan tegen zijn collega”s van het stadsdeel.
In de pleitnotitie van het stadsdeel voor de beroeps- en bezwaarschriftencommissie van 60811 staat op pagina 2: Het is overigens ook niet juist dat de heer Wildevuur uitgeplaatst zou moeten worden indien de heer Bremer wel zou zijn aangeschreven tot het horizontaal leggen van de vloeren. De behandelend inspecteur is ermee bekend, dat de heer Wildevuur in dat geval de eerste bouwlaag zou betrekken ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden op de tweede bouwlaag om vervolgens tijdens het vernieuwen van de fundering weer terug zou gaan naar de tweede bouwlaag.
De behandelend inspecteur dhr de Waal wist dat dhr Wildevuur helemaal niet wilde meewerken. Tegen zijn collega’s heeft hij blijkbaar iets anders gezegd. Bovendien was het om technische redenen niet mogelijk, want voor het horizontaal leggen van vloeren worden de balklagen vervangen of verlegd. Voor het horizontaal leggen van de  balklaag tussen 1-hoog en 2-hoog moeten dan beide verdiepingen geheel vrij zijn.
Ik kan op grond van meerdere documenten en vastgelegde gesprekken aantonen dat dhr de Waal aan mij te kennen heeft gegeven dat hij wist dat dhr Wildevuur niet wilde meewerken aan de renovatie.

Samengevat: Dhr de Waal wist dat het aanschrijven van de vloeren van groot belang was, omdat de gebruikers anders de renovatie verder onmogelijk konden maken.
De heer de Waal beschikte over een vonnis van de rechtbank waarin stond dat de krakers pas konden worden ontruimd als de bedrijfsruimte leeg was voor het funderingsherstel.
Door de weigering om het pand aan te schrijven op de scheefstand en de weigering om mee te werken op het onbewoonbaar verklaren in verband met de extreem brandonveilige situatie en het afwezig zijn van gas- en elektra kon er niets aan het pand worden gedaan.
Dhr de Waal heeft willens en wetens het pand ten onrechte niet aangeschreven om de vloeren horizontaal te leggen. Dhr de Waal heeft zijn collegax92s andere informatie gegeven dan hij had moeten doen en hij aan mij heeft meegedeeld.

Twee jaar na de brand werd pas begonnen met het funderingsherstel en het horizontaal leggen van de vloeren van alle panden van de locatie 2eJvdH87-99 (zie foto 70107).
Alle balklagen van de panden 2eJvdH87 t/m 2eJvdH99 zijn in de jaren 2007 t/m 2009 volledig vervangen.

70602: 6. Sloopkosten

Op de ochtend van 8 maart 2005 na de brand heeft dhr de Waal om 9.00 uur een opdracht verstrekt aan een sloopbedrijf zonder mij daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
Toen ik dit vernam heb ik duidelijk gemaakt dat er aan mijn pand voorlopig nog niets moest gebeuren voordat de oorzaak van de brand was vastgesteld.
Verder heb ik te kennen gegeven dat ik alle werkzaamheden aan mijn pand in eigen beheer wilde doen en dat ik daarvoor per direct een bouwteam beschikbaar had. Ik heb gevraagd wat ik per direct kon en moest doen. Het enige wat ik kon en moest doen volgens Ron de Waal was het ontoegankelijk maken van het pand. Dit heb ik in de middag van 8 maart 2005 gedaan.
Hoewel de naastgelegen panden na de brand op 8 maart 2005 niet meer bewoond zouden worden, werden er kostbare voorzieningen getroffen die veelal overbodig waren.
De eerste weken werden er werkzaamheden aan de panden 2eJvdH87 en 91 gedaan, maar de laatste dagen dat de sloper werkte heeft deze zonder mijn toestemming en zonder enige vorm van overleg houtkool en huisraad uit mijn pand verwijderd en de voorgevel gesloopt.
Hierdoor was het niet meer mogelijk voor mij en derden onderzoek te verrichten naar de oorzaak van brand.
Achteraf heeft dhr de Waal een notitie opgesteld waarin hij o.a. schreef dat ik alle medewerking en opdrachtverstrekking weigerde ondanks 4x herhaald verzoek. (zie 50324)
Op 14 april 2005 kreeg ik van het stadsdeel een werkomschrijving van het sloopbedrijf voor werkzaamheden aan de panden 2eJvdH87-89-91 en op 13 mei 2005 kreeg ik een rekening van het stadsdeel van ruim 45.000 Euro.
Volgens de notulen van de zitting voor de beroeps- en bezwaarschriftencommissie van 22 februari 2007 heeft een lid aan dhr de Waal gevraagd toe te lichten waarom er direct is gekozen voor bestuursdwang. Dhr de waal antwoordde hierop: “Bij dhr Bremer bestond geen enkele bereidheid om op dat moment doelgericht op te treden.”
Dat is onjuist omdat ik had aangegeven dat ik alles in eigen beheer wilde doen en aan de heer de Waal heb gevraagd of er iets aan mijn pand moest gebeuren. De heer de Waal gaf toen alleen aan dat ik het pand moest dichttimmeren en verder niets.

Ik heb vanaf 8 maart 2005 zijn alle (telefoon)gesprekken met dhr de Waal opgenomen.
Op grond van deze gesprekken valt duidelijk af te leiden dat dhr de Waal dhr Bremer geen 4 keer heeft verzocht om een opdracht te verstrekken voordat het stadsdeel een opdracht verstrekte.

Ik verzoek u dhr Ron de Waal te vervolgen voor xxx.

Ik wil later in de gelegenheid gesteld worden om dit dossier aan te vullen en toe te lichten.
Als u na lezing van dit stuk vragen heeft, ben ik graag bereid u meer informatie te verstrekken.
Ik wil u zo nodig graag op alle manieren helpen bij uw onderzoek.

Ik verzoek u de strafbare feiten waarvan aangifte wordt gedaan te doen onderzoeken. Tevens verzoek ik u te worden geinformeerd omtrent de voortgang van het onderzoek en de beslissing ten aanzien van de vervolging als bedoelt in artikel 167 Wetboek van strafvordering.

Waarvan door mij aangifte werd gedaan te Amsterdam op 29 juni 2007.
H.C. Bremer

891001 Bijlagen

120808 Pleitnota Drs Ing. H.Chr Bremer Raad van State 8 augustus 2012
120717 Aanvulling gronden 2 procedure RvS 201200863/1/A1  + bijlagen:
120716 Uitnodiging Ron de Waal voor zitting 8 augustus 2012 RVS 2101200863
120710 Communicatie inspecteur Ron de Waal<>Bremer na brand 8mrt2005
120708 Berekening belasting stempels naast draagmuur 2eJvdH89 na brand
120703 B>RvS Verzoek extra spreektijd
120516 B>Hylkema email + overzicht dossier d.d. 120515
120515 Overzicht dossier bijlagen Officier van Justitie Hylkema
120514 B>Hylkema  4 motieven
120404 S>B Antwoorden op Wob-Vragen over dossier Tijsterman
120330 S>RvS  Verweerschrift Stadsdeel RvS201200863
120317 Dossier Claim tgv afvoeren illegaal bewoonde distributiewoning 2eJvdH89-1
120315 Aanvulling 3:Opmerking dossiers balies+verzoek toevoegen  110204c: mediation
120312 Aanvulling 2: op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
120311 Concept reactie op het verweerschrift van dhr Nomden van het stadsdeel
120306 WOB-vragen verkoop stadsdeelpanden 2eJvdH87 + 95
120302 Verweerschrift dhr Nomden Stadsdeel schadeclaim afvoer woning 2eJvdH89-1
120223W  WOB-vragen Bremer over opdracht sloopwerkzaamheden
120223H B>Hylkema
120221 B>RvS aanvulling gronden procedure 201200863: “sloopkosten”
120220 B>Hylkema OM toelichting op aangifte
120219 Commentaar op verhoor onder ede Ron de Waal op 16 oktober 2008
120215 Toelichting huidige procedures
120123 B>RvS Hoger Beroep tegen 1838 + bijlagen >201200863
120110 Aanvulling bezwaarschrift zuiver schadebesluit slopen voorgevel
120109 Aanvulling 1 op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
111223 Afsplitsing bedrijfsruimte van bovenwoningen
111222 Huurprocedures tegen onrechtmatige bewoner 2eJvdH89-1
111221Technisch situatie en uitplaatsingsbemiddeling bewoner 2eJvdH89
111214a S>B Verzoek aanvulling gronden
111213 Rechtbank uitspraak 10-1838: Beroep sloopkosten ongegrond
111025 Inspecteur Ron deWaal vervolgd voor fraude + omkoping nav 86000 telefoontaps
110811 B>R 10/1838 :Er was niets dringends
110804 S>R 10/1838 + bijlagen 81016 + 100223
110501B >R Reactie op brief stadsdeel
110501V Verklaring om geen zitting achterwege te laten
110412 Reactie stadsdeel in zake 10/1838
110321 Reactie Bremer in zake 10/1838
110317A S>B Aanhouding behandeling bezwaarschrift tot 4 weken na uitspaak 10/1838
110312 B>S Bezwaarschrift schadebesluit schadevergoeding 2eJvdH89
110223 Reactie stadsdeel 10/1838
110214 Beslissing RB 10/1838: verweerder mag over 2 weken reageren
110204Pv  Proces verbaal Rechtbank 10/1838
110204Br Pleitnota Bremer 10/1838
110204a S>B zuiver schadebesluit op verzoek om schadevergoeding d.d. 30 juli 2006
110204b S>B zuiver schadebesluit slopen voorgevel zonder overleg en noodzaak
110204c S>B afwijzing verzoek om mediation
110124 B>R Bremer aanvullende stukken 10/1838: + Proces dossier
110119 B>R verzoek tot uitstel in zake 10/1838 + bijlagen 81016 + 101201
101217 VGA>S advies voor stadsdeel
101201 S>B antwoord wordt uitgesteld tot 16 januari 2010
101129 B>S schade na 31-12-2004
101103 S>B verzoek overzicht schade vanaf 31-12-2004 + verlenging antwoord
101020 S>B Ontvangstbevestiging brief 12okt2011: binnen 4 weken een reactie
101018 B>S overzicht schade als gevolg van onrechtmatig handelen 2eJvdH89
101015 B>S oorzaak schade + memo 100620
101012 B>S  Reactie op brief  101005
101005 S>B Wij geven u 2 weken om reactie op advies kenbaar te maken
100929 VGA>S Advies voor stadsdeel
100923 VGA>B
100903 memo kostenoverzicht gemaakte extra kosten 2eJvdH89
100902 memo overzicht advocatenkosten tot 31-12-04 -> 59.697,08 Euro
100901 memo overzicht facturen en betalingsbewijzen  (+ 80 bijlagen)
100804 VGA>B ontvangstbevestiging en gaat eerst tot 31 augustus op vakantie
100729 B>VGA ongeveer tekst memo 10620
100620 B: Memo oorzaak + schade
100617 VGA>B verzoek informatie over verwijt + oorzaak schade
100615 Verweerschrift 10/1838 stadsdeel –bijlagen
100531Raadsadres afwikkeling SVproject 2e Jan vd Heijdenstraat 85-99
100527A Aangifte 201131348 Bremer: Meineed de Waal
100527B B>Politie Brief met bijlagen voor aangifte
100423 S>B stand van zaken aansprakelijkstelling 30 juli 2006 wordt thans bestudeerd
100416 Beroepsschrift  10/1838 + bijlagen
100414 SD: Dwangbevel ten onrechte verrichte werkzaamheden
100331 Bremer: Verzoekt om volledige dossier te betrekken bij sloopkosten
100309 S>B besluit om 44.879,02 Euro aan te merken als verrijking
100308 S>B Kennisgeving nieuwe beslissing op bezwaar dd 23 feb spoed bestuursdwang
100305 B>S Betalingsherinnering terugbetaling sloopkosten nav uitspraak RvS 91223
100223 SD: derde herzieningbesluit om Bremer te laten betalen voor vernielingen
100223T Lijst met volgens stadsdeel “uitgevoerde” werkzaamheden 8 t/m 11 maart 2005
100105 S>B geen terugbetaling: situatie was spoedeisend en schriftelijk overbodig
91228 Bremer verzoekt stadsdeel 45051,79 Euro sloopkosten terug te betalen
91223 Raad v State:Vernietiging besluit 70605 “spoedeisende” bestuurdwang sloopkosten
90923 Prijzen appartementen Amsterdam 1999-2010
90422 B>RvS hoger beroep aanvulling 1 RvS
90220 B>R hoger beroep Sloop gevel
90115 Uitspraak Rechtbank 07/2844 beroep Sloop Gevel ongegrond
81021 Email met recherche over verklaring Boeren
81016 Procesverbaal met verhoor onder ede Ron de Waal
80930 Stadsdeel stuurt verklaring van Boeren naar de rechtbank
80910 verzonden antwoord van DB op raadsadres 70920
80909B Inspreektekst Bremer over afwikkeling 2eJvdH85-99
80909V Verslag commissievergadering Ruimte en Wonen 80909
80909R Flap agenda commissievergadering Ruimte en Wonen 80909
80904 Verklaring Boeren >>> kan niet kloppen
80709 RB procesverbaal zitting: Bremer gaf geen opdracht en wilde alles zelf doen
80708b S>B Bremer heeft geen opdracht verstrekt voor werkzaamheden
80708a S>B Briefje accoordverklaring Boeren geregistreerd bij inspecteur Ron de Waal
71107 Krantz&Polak Resolve: OP 8 maart 2005 geen noodzaak spoed werkzaamheden
70920 Raadsadres afwikkeling stadsvernieuwingsproject 2eJvdH85-99
70831 Dwangbevel tot betaling kosten spoedeisende bestuursdwang 45.051,79 Euro
70829 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 krijgt met terugwerkende kracht adres 2eJvdH89-1
70605 Besluit om besluit van 50414 te handhaven en achteraf op schrift te stellen
70518 Transacties 2eJvdH85-99 van 2001 tot mei 2007
70505 Koopsommenoverzicht Q138
70504 Advies Adviescommissie bezwaarschriften
70422 Aanvulling hoger beroepschrift Raad van State toekenning adres 2eJvdH89-1
70421Parool: verdachte in asbestfraude zaak Ron de Waal
70301 Einde benoemingstermijn Bremer bij Huurcommissie
70222a Verslag hoorzitting sloopkosten
70222b Pleitnota DB sloopkosten
70222c Pleitnota Bremer sloopkosten
70210 B>S Aanvullend bezwaarschrift
70204 Panden 2eJvdH voorgevel en bouwmuren staan nog+2eJvdH89voorgevel hersteld
70202 B>S Aansprakelijkstelling alle schades 2eJvdH89
70107B Renovatie: Alle balken 2eJvdH87+89+91 vervangen stalen balken
61228a Zonnebloem verkoopt Q138-2 aan Deenik Weijnen Vastgoed BV
61228b Deenik Weijnen Vastgoed BV verkoopt pand Q138 voor 775.000 Euro
61211 op 70829 vernietigde besluit rechtbank om Bremer niet ontvankelijk te verklaren
61101 Deenik Weijnen Vastgoed koopt Q138-1 voor 150.000 Euro
60811 Pleitnota stadsdeel over aanschrijving
60801 B>S Verrekening sloopkosten 2eJvdH89
60731 B>S Aansprakelijkstelling Slopen gevel 2eJvdH89
60730 B>S Aansprakelijkstelling schade 2eJvdH89
60411B89 Verkoop gesplitst pand 2eJvdH89 met 20m2 uitbouw
60411S87 Doorverkoop 2eJvdH87+95 stadsdeel via huizenhandel naar DPN voor 1,5mln
60321 Burgemeester had 2eJvdH89 moeten ontruimen ogv afwezig elektra (zie 40702)
60301 Interpellatie Bremer AL! over dubieuze vastgoed transacties
51208 Leveringsakte Q138-2 stadsdeel aan zonnebloem voor 60.000 Euro
51129 Antwoord DB stadsdeel op schriftelijke vragen PvdA
51120 Koopsommenoverzicht 2eJvdH85 uit Kadaster
51108 Samenvatting Emails Ron de Waal <> Bremer: Brandgevaarlijke situatie + krakers
51028 S>B  Uitstel aanmaning tot 6 weken na beslissing op bezwaarschrift 20 mei 2005
51017 Verkoop 2eJvdH87+95 voor EUR 375.000 aan Weijnen Vastgoed BV e.a.
50930 2eJvdH85-1 te koop voor 224.000Euro op Funda
50906 Verslag commissievergadering: mevr. Visser is tegen verkoop Q138-2
50815 Tekst uitgedeeld in commissievergadering 50906
50805 Aanvraag bouwvergunning 2eJvdH91+93
50606 Besluit DB verkoop Quellijnstraat 138-2aanZonnebloemBV60.000Euro+Bod Boeren
50520 B>S Als bezwaarschrift aangemerkte brief
50513 S>B Brief inzake kosten noodvoorzieningen
50414 S>B Kennisgeving (besluit) kosten verrekenen “veiligheidsmaatregelingen”
50412 Stadsdeel beschikt over gegevens: actief aanschrijven bij 1:50
50407S Gedateerde opdrachtbevestiging met werkomschrijving Tijsterman
50331wk1 Kosten Tijsterman in week 10 van 2005 bij het stadsdeel in rekening gebracht
50331Tot Totale door Tijsterman in rekening gebrachte kosten weken 10 t/m 13
50331Rest Afvoer reststromen: asbest, baksteenpuin en dakleer(?)
50324 S: Verslag Ron de Waal van brand 8 maart 2005 (datum van publicatie onbekend):
50323G  Geluidsopname deel telefoongesprek Ron de Waal – Hans Bremer
50323T Telefoongesprek Bremer + de Waal: DeWaal gaf zonder overleg opdracht
50321S Verzoek om de vloeren te waterpassen ivm scheefheid
50321A Schoorsteen staat nog op 2eJvdH89-3
50321B Sloop gevel 2eJvdH89 zonder toestemming
50320 Scheefstand 2eJvdH in 1994+2000+ 2005
50316 Transcriptie telefoongesprek Bremer met  eigenaar Boeren van 2eJvdH91
50315 De muur tussen 2eJvdH89-91 wordt met hand en 3man met opbouwkraan gesloopt
50313 Muur tussen 89-91 staat nog: voorgevel ongewijzigd sinds 50308 om 11 uur.
50312 Telefoongesprekken Bremer
50310A Aankomst zeecontainer voor Spoedontruiming 2eJvdH89
50310B Bewoners 2eJvdH91 worden met hulp van Tijsterman en opbouwkraan verhuisd.
50310 Briefje van Boeren dat drie jaar was “gearchiveerd”  bij Ron de Waal
50309T B> Transcriptie Bremer wil helpen met uitplaatsing en wacht op telefoontje Paap
50309P Parool: Dakgoot en verwijderd door Salvage voor werkzaamheden Tijsterman
50308W Bewoner verhuist pas na 9 maart 2005
50308P B>notaPlaten Bon werkzaamheden verricht door Bremer op verzoek RdeWaal
50208 Interne notitie stadsdeel verkoop Q138-2 minimum prijs van 60.000 Euro
50112 Onderzoek HuurCommissie:Vloer meer dan 2cm/meter verzakt > huurverlaging
50111 Splitsingsakte: Bedrijfsruimte begane grond afgesplitst van 3 bovenwoningen
41202A Panden stadsdeel kunnen pas gerenoveerd worden als leeg en onverhuurd
41202B89 Aanschrijving pand 2eJvdH89 voor 360.000 Euro zonder horizontaal leggen
41202S87 Aanschrijving pand 2eJvdH87 voor 400.000 Euro met horizontaal leggen vloer
41105 Bezwaarschrift tegen weigering nemen van voor beroep vatbaar besluit
41104 Verzoek stadsdeel om geen brieven meer te sturen
41025R Email plaatsvervangend afd hoofd Handhaven Bouwen en Wonen Runderkamp
41025B Verzoek voor beroep vatbaar besluit
41024 Email plaatsvervangend hoofd afd Handhaving Bouwen en Wonen
41022 Bremer reageert op brief stadsdeel 41021
41021 S>B Stadsdeel weigert nemen beroep vatbaar besluit voor toekenning adres 89-1
40921 Antwoord op schriftelijke vragen over verkoop 2eJvdH87+95 van VOZ
40817 Bekendmaking Stadsdeelkrant onvolledige bouwaanvraag 2eJvdH87
40808 Eerste beroep vatbaar besluit op verzoek om hertoekenning adres 2eJvdH89-1
40722 Besluit verkoop 2evdH87+95 aan Sandstenen Projecten BV(Weijnen BV)
40708 Planning renovatie 2eJvdH89 zodra bovenwoningen beschikbaar
40703 B>S Bremer biedt 210.000 Euro per pand van het stadsdeel ter compensatie
40702 B>S Elektra afgesloten en ontruiming noodzakelijk ivm brandgevaarlijke situatie
40701 Puntentelling HC 2eJvdH89-H 89 punten en 2eJvdH89-1 94punten
40629 Stadsdeel stelt eisen om te gaan praten met OvJ
40623 Stadsdeel wijzigt voorwaarden tender in het voordeel van bieder
40527 Bremer verzoek om onbewoonbaarverklaring ivm brandgevaar
40504 Stadsdeel eist dat Bedrijfsruimte wordt afgesplitst
40401 GH toetst Fuks/Recourt: oppervlak bedrijfsdeel ongeveer woondeel>woninghuur
40209 Stadsdeel dreigt notaris met aangifte OM + aanklacht bij notariële broederschap
31218 Verzoek om samenvoeging terug te draaien en adres 2eJvdH89-1
30917 Weijnen koopt Amstelveenseweg 115 voor 112.480 Euro
31003 UITSPRAAK HR: Er moet getoetst worden op Fuks/Recourt
30519 Bremer informeert raadsleden over illegale samenvoeging door stadsdeel
30415 Bremer wijst wethouder Jaensch op dubieuze “onafhankelijk” onderzoek
30204 Hoofd handhaving Redband Visser mag “onafhankelijk” onderzoek aanpassen
30131 B>S Dossier Bremer voor “onafhankelijk” onderzoek
30117 Verdraaiing onderzoeksvragen “onafhankelijk” onderzoek
30116 Jaensch wil weten waarom er geen samenvoegingvergunning is
21220 Acht maanden wachten op afspraak over toelichting illegale woningonttrekking
20828 UITSPRAAK RB: Bedrijfshuur omdat huurovereenkomst is overgenomen
20513 S>B Naar gekraakte pand 2eJvdH89 gestuurd antwoord op brief 20 oktober 2001
20506 S>B volgens Redband Visser handhaving besluit afd. Vergunningen onjuist
20502G RedbandVisser Gespreksopname: binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20502T RedbandVisserTranscriptie gesprek binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20419 B>S verzoek om aparte adressen bedrijfsruimte en woning eerste verdieping
20417S>B bedrijfsruimte mag van afd vergunningen worden afgesplitst van woningen
20128 Wildevuur SV-urgent, verhuisvergoeding en huur na renovatie niet.v.toepassing
20103 Formele regels afsplitsing bedrijfsruimte
11221 Procesverbaal RB: gebruiker 2eJvdH89-1 mag met SV-urgentie 6 mnd zoeken
11211 Tweede verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
11205 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 mocht niet worden afgevoerd zonder besluit
11020 Verzoek aan wethouder GdeVisser toekenning adres 2eJvdH89-1 woning 1-hoog
10823T Molekamp Transcriptie telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
10823s331 Molekamp 331sec telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
10823s11 Molekamp11sec telefgesprek: Bremer zou anders huurder uit huis trappen
10306 UITSPRAAK HC: bedrijfshuur
10215 SWD handhaving op illegaal bewoning 2eJvdH89-1 kan niet meer (woning weg!!)
10116 Plan van  Aanpak 2eJvdH 85-95
01213 Stadsdeel weigert aan eigenaar 2eJvdH93 SV-urgenties te verstrekken
00907 Plattegrond bedrijfruimte 2eJvdH89-H en woning 2eJvdH89-1
00905 Afwijzing Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
00815 Walinco kan nog steeds binnen 3 maanden de fundering kan herstellen
00721 Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
00327 Voorstel verbetering Stadsdeelpanden 2eJvdH87+95
00305 Verzoek tot schadeloosstelling niet nakomen afspraken uitplaatsing bewoner
00131 Bewoner zelfstandige woning 2eJvdH89-1 vraagt huurverlaging voor 2eJvdH89H
00114 Bewoner 2eJvdH89-1 krijgt besluit over bezwaar tegen adresbeschikking Bremer
00113 Stadsdeel verklaart bezwaar Bremer tegen adresbeschikking niet-ontvankelijk
991221 Huurder 2eJvdH89-3 krijgt verhuiskostenvergoeding van stadsdeel
991209 Verweerschrift stadsdeel over besluit adresbeschikking
991205 BasisVastgoedAmsterdam -> 2eJvdH89-1 afgevoerd ivm verbouw
991129 Aanpassingen adresbeschikking
991129“Aanpassingen” op zienswijzenbrief 991129 “Aanpassingen” adresbeschikking
991110 Begroting 2eJvdH93
991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991102 B>S Bezwaarschrift verwijdering woning 2eJvdH89-1 en bestemmingswijzig H
991032? Voorbeeld Meldings-voordrachtformulier SWD als 2eJvdH89-1 niet afgevoerd
991028 Registratie bewoning 2eJvdH89-1 : LET OP: NIEMAND INB.IS SAMENGEV.
991019 Volgens bureau Informatiemanagement klopt BVA niet
991018 S>B Adresbeschikking: bestemmingswijziging 2eJvdH89H en 1-hoog wegelaten
991015 Document op grond  waarvan 2eJvdH89-1 is afgevoerd
991004 Wijkcentrum roept huurders op om samen te werken en klachten te melden
990923 Wildevuur hodn EPService wil huurders bovenwoningen niet afzonderlijk praten
990915 Zienswijzenbrief ontvangen op 20 oktober 1999 per fax van Ed Molekamp
990809 Uitplaatsingscontract: Na leegkomst direct beginnen met verbeteringsplan
990730 Bewoners van 2eJvdH89-H,  2eJvdH89-1 en 2eJvdH89-3 door SWD uitgeplaatst
990608 Project faciliteiten 2eJvdH87-95 >Verhuiskostenvergoeding van 8000 gulden
990428 Foto voorgevel 2eJvH89
980126 2eJvdH89-H = bedrijfruimte en 2eJvdH89-1 = woning van Dhr de Wild Propitius
951223 VVD-fractielid Hans Bremer voorkomt sloop van de panden 2eJvdH85-99
950330 Uittreksel KvK van European Perfusion Service vestiging op 2eJvdH89-H
901001 Huurovereenkomst W.Wildevuur onderhuur 2eJvdH89-1
990730 Bewoners worden uitgeplaatst door SWD ivm ingrijpende renovatie
990915 Zienswijzenbrief
991015 Document 2eJvdH89-H mutatie adres ivm samenvoeging en verbouw
991018 Adresbeschikking bestemmingswijziging
991019 Volgens bureau Informatiemanagement klopt BVA niet
991028 Bewonershistorie 2eJvdH89-H en 2eJvdH89-1
991102 Bezwaarschrift adresbeschikking 2eJvdH89
991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991110 Begroting 2eJvdH93
991129 Aanpassingen adresbeschikking
991205 BasisVastgoedAmsterdam -> 2eJvdH89-1 afgevoerd ivm verbouw
991209 Verweerschrift stadsdeel over besluit adresbeschikking
000905 Volgens stadsdeel is bedrijfsruimte samengevoegd
001213 Stadsdeel weigert aan 2eJvdH93 SV-urgenties te verstrekken
10306 Uitspraak Huurcommissie: Bedrijfshuur
11020 Verzoek aan Wethouder Ger de Visser om toekenning adres 2eJvdH89-1
11205 Uitspraak Raad van State: voor samenvoeging 2eJvdH89H+1 besluit vereist
11211 Tweede verzoek Notaris afsplitsing
20103 Formele regels afsplitsing bedrijfsruimte
20417 Afdeling vergunningen gaat akkoord met afsplitsing bedrijfsruimte
20419 Bremer verzoekt aparte adressen bedrijfsruimte en woning eerste verdieping
20502 Transcriptie deel gesprek met Redband Visser op 2 mei 2002
20506 Redband Visser geen aparte adressen na manipulatie informatieverstrekking
20513 Naar gekraakte pand 2eJvdH89 gestuurd antwoord op brief 20 oktober 2001
21220 Acht maanden wachten op afspraak over Illegale woningonttrekking
30116 Jaensch wil weten waarom er geen samenvoegingvergunning is
30117 Verdraaiing onderzoeksvragen onafhankelijk onderzoek
30131 Dossier Bremer voor onafhankelijk onderzoek
30204 Hoofd handhaving Redband Visser mag onafhankelijk onderzoek aanpassen
30415 Bremer wijst wethouder Jaensch op dubieuze onafhankelijk onderzoek
30519 Bremer informeert raadsleden over illegale samenvoeging door stadsdeel
30917 Weijnen koopt Amstelveenseweg 115 voor 112.480 Euro
31218 Verzoek om samenvoeging terug te draaien en adres 2eJvdH89-1
40527 Bremer verzoek om onbewoonbaarverklaring ivm brandgevaar
40623 Stadsdeel wijzigt voorwaarden tender in het voordeel van bieder
40629 Stadsdeel stelt eisen om te gaan praten met OvJ
40702 Verzoek om medewerking renovatie ivm afsluiting energie en brandgevaar
40703 Bod op 2eJvdH87+95 ter compensatie illegale samenvoeging
40708 Planning renovatie 2eJvdH89 zodra bovenwoningen beschikbaar
40722 Besluit verkoop 2evdH87+95 aan Sandstenen Projecten BV(Weijnen BV)
40817 Bekendmaking Stadsdeelkrant onvolledige bouwaanvraag 2eJvdH87
40921 Antwoord op schriftelijke vragen over verkoop 2eJvdH87+95 van VOZ
41021 Stadsdeel weigert voor beroepbare beslissing te nemen
41022 Bremer reageert op brief stadsdeel
41025R Email plaatsvervangend afd hoofd Handhaven BenWonen Runderkamp
41025B Verzoek voor beroep vatbaar besluit
41104 Verzoek stadsdeel om geen brieven meer te sturen
41105 Bezwaarschrift tegen weigering nemen van voor beroep vatbaar besluit
41202A Aanschrijving 2eJvdH87-95 met verplichting koopwoningen
41202S87 Aanschrijving pand 2eJvdH87 met verplichting vloeren horizontaal
41202B89 Aanschrijving pand 2eJvdH89 zonder verplichting vloeren horizontaal
50208 Interne notitie stadsdeel verkoop Q138-2 minimum prijs van 60.000 Euro
50320 Scheefstand locatie 2eJvdH85-99 in de jaren 1994 t/m 2005
50321 Verzoek om de vloeren te waterpassen ivm scheefheid
50324 Verslag m.b.t. brand 2eJvdH89 van dhr de Waal
50412 Stadsdeel beschikt over gegevens: actief aanschrijven bij 1:50
50606 Besluit DB verkoop Quellijnstraat 138-2 aan Zonnebloem BV 60.000Euro
50815 Tekst uitgedeeld in commissievergadering 50906
50906 Verslag commissievergadering: mevr. Visser is tegen verkoop Q138-2
51017 Verkoop 2eJvdH87+95 voor EUR 375.000 aan Weijnen Vastgoed BV e.a.
51108 Samenvatting emails Bremer over brandgevaar en krakers <-> de waal
51129 Antwoord DB stadsdeel op schriftelijke vragen PvdA
51208 Leveringsakte Q138-2 stadsdeel aan zonnebloem voor 60.000 Euro
6030160301 Interpellatie Bremer AL! over dubieuze vastgoed transacties
60321 Antwoord DB stadsdeel op schriftelijke vragen PvdA
60411 WeijenVastgoed BV e.a. verkopen 2eJvdH87+95 voor EUR 1.500.000 aan DPN
60811 Pleitnota stadsdeel over aanschrijving
61101 Deenik Weijnen Vastgoed koopt Q138-1 voor 150.000 Euro
61228a Zonnebloem verkoopt Q138-2 aan Deenik Weijnen Vastgoed BV
61228b Deenik Weijnen Vastgoed BV verkoopt pand Q138 voor 775.000 Euro
70107 Foto bouwwerkzaamheden 2eJvdH87-95
70422 Aanvulling hogerberoepschrift Raad van State toekenning adres 2eJvdH89-1
70505 Koopsommenoverzicht Q138
70518 Transacties 2eJvdH85-99 van 2001 tot mei 2007
70829 RvS: Uitspraak adres zelfstandige woning 2eJvdH89-1
70920 Raadsadres afwikkeling stadsvernieuwingsproject 2eJvdH85-99
80909B Inspreektekst Bremer over afwikkeling 2eJvdH85-99
80909V Verslag commissievergadering Ruimte en Wonen 80909
80909R Flap agenda commissievergadering Ruimte en Wonen 80909
80910 verzonden antwoord van DB op raadsadres 70920
91223 RvS: Vernietiging besluit spoedeisende bestuursdwang
100223 SD: derde herzieningbesluit om Bremer te laten betalen voor vernielingen
100305 Bremer: Betalingsherinnering om geld terug te storten
100308 SD: begeleidend schrijven negeren uitspraak RvS
100309 SD: besluit om 44.879,02 Euro aan te merken als verrijking
100331 Bremer: Verzoekt om volledige dossier te betrekken bij sloopkosten
100414 SD: Dwangbevel ten onrechte verrichte werkzaamheden
100531 Raadsadres afwikkeling SVproject 2e Jan vd Heijdenstraat 85-99