100402: Na 8 jaar bureaucratische dwalingen verstrekt RaadvState adres 2eJvdH89-1

Vanaf 20 oktober 1999 waren er meer dan 50 verzoeken nodig om het stadsdeel te moveren een voor beroep vatbaar besluit te nemen over de toekenning van een adres aan de zelfstandige woning 2eJvdH89-1.
De verzoeken werden of niet beantwoord of zo beantwoord dat er geen mogelijkheid werd geboden om in beroep te gaan tegen de weigering om een voor beroep vatbaar besluit te nemen.
Toen het hoofd van de afdeling Handhaven Bouwen en Wonen Redband Visser medio 2003 ontslag had genomen kwam er een plaatsvervangend afdelingshoofd met een juridische achtergrond.
Op 18 december 2003 verzocht Bremer weer om de samenvoeging ongedaan te maken en een adres toe te kennen aan de zelfstandige woning op de eerste verdieping (zie 31218). Dit verzoek werd een jaar lang gebagatelliseerd.
Een goed voorbeeld van de wijze hoe het stadsdeel Bremer zijn verzoek bagatelliseerde is de brief van 21 oktober 2004  (zie 41021). Op 21 oktober 2004 schreef het stadsdeel dat er op grond van de adresbeschikking geen juridische termen aanwezig zouden zijn om mijn verzoek voor beroep vatbaar besluit over de toekenning van een adres aan de woning 2eJvdH89-1 te honoreren.
Op grond van mijn reactie van 22 oktober 2004 (41022) en de email van het plaatsvervangende hoofd van de afdeling Handhaving Mr. Runderkamp (41024) heeft de heer Runderkamp Bremer geadviseerd om een bezwaarschrift in te dienen. Volgens de heer Runderkamp zou een weigering om een voor beroep vatbaar besluit te nemen, opgevat kunnen worden als een besluit waartegen bezwaar gemaakt kan worden.
Op 5 november 2004 stuurde Bremer een bezwaarschrift dat ook in behandeling werd genomen, waardoor de rechtsgang weer openstond (41105).
Een dag later kreeg Bremer van het nieuwe hoofd handhaving een brief waarin hem werd gevraagd rekening te houden met de grote claim op de beperkte capaciteit van het stadsdeel (41104).
In de procedures die volgende heeft het stadsdeel stug vol gehouden dat de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 geen adres hoefde te hebben.
Na bijna 3 jaar procederen oordeelde de Raad van State echter dat de zelfstandige woning wel degelijk een apart adres zou moeten hebben. (zie toelichting hoger beroepsschrift 70422).
Op 29 augustus 2007 (70829) vernietigde de Raad van State alle besluiten over de structurele weigering van het stadsdeel om een adres toe te kennen aan de zelfstandige woning 2eJvdH89-1.
Met terugwerkende werd door de Raad van State zelf weer een adres toegekend aan 2eJvdH89-1.
Sinds 18 oktober 1999 ontving Bremer 4 ordners met brieven en documenten van het stadsdeel waarin het stadsdeel haar stelling verdedigde dat het niet nodig was om aan de zelfstandige woning op de eerste verdieping een adres toe te kennen.

70611: 1.Slechts 3 personen uitgenodigd voor ‘openbare’ inschrijving

Stadsdeel Oud Zuid verkocht sinds 2002 een aantal panden. Dit gebeurde met een zogenaamde tender waarop huizenhandelaren konden inschrijven.
Vreemd genoeg waren dit steeds dezelfde (rechts)personen.
Vreemd genoeg was het hoogste bod steeds gelijk aan de minimale verkoopprijs van het grondbedrijf.
Vreemd genoeg werden de panden binnen een jaar voor 2,5 tot 6 keer zo veel doorverkocht.

U kunt klikken op onderstaande berichten om te lezen en een reactie te geven.
1a. 2e Jan van der Heijdenstraat 87+95
1b. Quellijnstraat 138-2
1c. Wat maakt de verkoop van de stadsdeelpanden dubieus?
1d. Samenvatting dubieuze verkoop panden door Stadsdeel

70610: 1a. 2e Jan van der Heijdenstraat 87+95

Stadsdeel Oud Zuid gaf op 17 oktober 2005 2 panden in de 2eJvdH uit in erfpacht voor samen 375.000 Euro en stelde de prijs van de opstallen vast op waarde nihil (zie 51017). De koper verkocht deze panden binnen een halfjaar door op erfpacht voor totaal EUR 1.500.000 (zie 60411). Met deze transacties had de koper dus totaal EUR 1.500.000 “verdiend”.
Drie kandidaten mochten in 2004 op de panden bieden. Ik heb sterke aanwijzingen dat de drie kandidaten elkaar al kenden en waarschijnlijk ook wisten dat zij tot de zeer selecte groep hoorden die op de panden mochten bieden.
Het is verder merkwaardig dat dezelfde drie (rechts)personen ook mochten bieden op een ander object (Quellijnstraat 138-2).
Waarom slechts deze drie kandidaten mochten bieden is volstrekt onduidelijk.
Kandidaat koper dhr Weijnen kocht in 2003 ook een vrijstaande woning met kantoorruimte van het stadsdeel voor een zeer schappelijke prijs van 112.480 Euro (zie 30917).
De panden van het stadsdeel maakten deel uit van de stadsvernieuwingslocatie 2eJvdH85-99.
In 1999 bood het stadsdeel aan haar 2 panden 2eJvdH87+95 te verkopen aan de andere particuliere eigenaren (waaronder ik) van de locatie. Het stadsdeel is deze aanbieding echter niet nagekomen. Op 2 juli 2004 deed ik een bod op de panden en daarin betrok ik mijn geleden schade als gevolg van het illegaal samenvoegen door het stadsdeel van de zelfstandige woning 2eJvdH89-1met de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H van mijn pand (zie 40702 en 40703).
Van de illegale samenvoeging heb ik aangifte gedaan bij Officier van Justitie Mr. J.E.R. Osinga, omdat ambtenaren van het stadsdeel documenten valselijk hebben opgemaakt.
Op 22 juli 2004 besloot het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel om 2 panden te verkopen in de 2e JvdH voor samen 375.000 Euro (zie 40722). Uit de daarbij gevoegde brief van 22 juni 2004 (zie 40623) blijkt dat de bieder echter niet had voldaan aan de inschrijvingsvoorwaarden. Bij besluit van 22 juli 2004 ging het stadsdeel toch akkoord met de bieding van Sandstenen Projecten, terwijl toen nog niet aan de inschrijvingsvoorwaarden was voldaan. Op 1 augustus 2004 moesten de aanvragen voor de bouwvergunningen zijn ingediend, maar ook aan die voorwaarde werd door Sandstenen Projecten niet voldaan.
Op 17 augustus 2004 is er melding gedaan in de stadsdeelkrant dat er voor 2eJvdH87+95 bouwaanvragen waren gedaan. Destijds heb ik de stukken bekeken en geconstateerd dat deze niet volledig waren. Verder bleek volgens de stempels de datum van binnenkomst 31 juli 2004 te zijn en dat was vreemd genoeg een zaterdag.
Wat hier ook van zij het besluit van 22 juli 2004 was zonder meer onrechtmatig. Volgens de voorwaarden zou er eerst getoetst moeten worden of er voor 1 augustus 2004 een bouwaanvraag was ingediend alvorens akkoord kon worden gegaan met de uitgifte in erfpacht aan Sandstenen Projecten BV. Het besluit had dus pas na 1 augustus genomen kunnen worden.
Uit de brief van 22 juni 2004  blijkt ook dat er aan de inschrijvingsvoorwaarden niet was voldaan. Volgens de inschrijvingsvoorwaarden had er reeds 4 weken na 13 februari 2004 een bouwaanvraag ingediend moeten zijn. Toen bleek dat niet aan deze voorwaarden was voldaan werden de voorwaarden aangepast.
In de brief van 22 juni 2004 staat: “Ik (Hoofd Grondzaken) kan u thans meedelen dat m.b.t. 1 van de inschrijvingsvoorwaarden er thans de voorwaarde wordt gesteld dat de aanvraag voor de bouwvergunning voor 1 augustus 2004 bij de afdeling vergunningen dient te zijn ingediend. E.e.a. ter correctie van de destijds opgenomen termijn van “binnen 4 weken na 13 februari 2004”. Samengevat de secretaris en de voorzitter van het DB hebben met het besluit van 22 juli 2004 (40722) gehandeld in strijd met de inschrijvingsvoorwaarden.

70603: 5.Brandveiligheid

Om het pand te kunnen renoveren moest eerst de begane grond voor funderingsherstel beschikbaar zijn.
Aangezien de gebruiker van de bedrijfsruimte niet wilde meewerken, was het funderingsherstel pas mogelijk als er een zodanige aanschrijving kwam dat de gebruiker wel moest meewerken. Dit kon door het aanschrijven op het horizontaal leggen van de vloeren.
Hoewel inspecteur de Waal niet over gegevens beschikte over de scheefstand, heeft hij de renovatie niet mogelijk gemaakt door het pand aan te schrijven op het horizontaal leggen van de vloeren.
De uiteindelijke brand van het pand had ook voorkomen kunnen worden door de bovenste verdiepingen onbewoonbaar te verklaren.
Naar ik van de bewoners had begrepen, hadden zij reeds in december 2003 op simpele wijze een WC en de keuken en een wasgelegenheid gemaakt.
Van buurtbewoners had ik begrepen dat de bewoners veel hout gebruikten om wanden te maken. Mede hierdoor heb ik inspecteur de Waal meerdere keren gevraagd om de bovenwoningen onbewoonbaar te verklaren. Ik heb hiertoe gewezen op andere gemeenten die in soortgelijke situaties het pand wel hadden laten ontruimen. (zie 51108)
Aanvankelijk leek het alsof dhr de Waal wilde meewerken om de woningen onbewoonbaar te verklaren. Uiteindelijk heeft dhr de Waal nauwelijks aandacht besteed aan de brandgevaarlijke situatie. Volgens de aanschrijving van mijn pand hoefde er in mijn pand minder dingen te worden gedaan met betrekking tot brandveiligheid dan het naastgelegen pand dat was verkocht aan de huizenhandelaar. (vergelijk 41202S87 met 41202B89).
Op 40527 heb ik het stadsdeel verzocht om mee te werken aan een ontruiming via de OvJ. Op 40629  stelde het stadsdeel daaraan de eis dat ik een planning zou moeten verstrekken en een nieuwe bouwaanvraag moest indienen. Op 40708 heb ik een planning verstrekt, maar het stadsdeel weigerde desondanks een gesprek aan te gaan met de OvJ.
Dhr de Waal en zijn collega van der Brug maakten het op doortrapte wijze onmogelijk dat ik mijn pand kon renoveren. In de brief van 40629 stelde het stadsdeel als eis dat ik een nieuwe bouwvergunning moet aanvragen, maar dat was voor het ontruimen van het pand helemaal niet relevant, omdat ik al sinds 2000 een bouwvergunning had.
Op 40702 heb ik nogmaals gevraagd of het pand ontruimd kon worden op grond van de brandgevaarlijke situatie. Hierbij heb ik nadrukkelijk vermeld dat het Nuon de gas- en elektriciteitsinstallatie had afgesloten.
Volgens het integrale handhavingsbeleid moet als vast staat dat ten gevolge van het niet functioneren dan wel afgesloten zijn van gas- en/of elektriciteitsinstallaties een onvoldoende veiligheid aanwezig is, handhavend worden opgetreden middels het staken van het gebruik van de desbetreffende woning of het gebouw. In overleg met de Burgemeester zal dan direct tot ontruiming worden overgegaan (zie 60321).
Ik heb de brieven van 40629 en 40702 met dhr de Waal besproken en heb zelfs in overleg met hem een planning opgesteld (zie 40708) . Uiteindelijk was dit een spelletje van dhr de Waal.
Van overleg met de OvJ op grond van het afsluiten van de nutsvoorzieningen is het nooit gekomen. Dhr de Waal liet daarna steeds weten dat er spoedig een definitieve aanschrijving zou komen en dat ik op grond daarvan de gebruikers kon moveren om mee te werken aan de renovatie.
Bij de definitieve aanschrijving  (41202B89) werd echter het horizontaal leggen van de vloeren toch niet opgenomen, terwijl dit bij de panden van de huizenhandelaar wel het geval was.
Enige maanden na de brand heeft de PvdA in de stadsdeelraad vragen gesteld over de brand.
Volgens de PvdA is het stadsdeel een afspraak medio 2004 om het pand te controleren op brandveiligheid nooit nagekomen (zie 51129PvdA pag 2) .
Het stadsdeel beantwoordde deze vraag door te stellen dat in de aanschrijving een negental voorzieningen waren opgenomen die verband houden met brandveiligheid.
Deze beantwoording is om de volgende redenen misleidend:
1. Het stadsdeel had de panden vrijwel identiek aangeschreven en had de panden van de huizenhandelaar juist ten aanzien van brandveiligheid ingrijpender aangeschreven.
2.De aanschrijving bevat geen enkele verwijzing naar de afgesloten nutsvoorzieningen, terwijl bij het stadsdeel bekend was dat de gas- en/of elektriciteitsinstallaties door het Nuon was afgesloten.
3.Het stadsdeel geeft aan dat de aanschrijving het middel was om iets aan de brandveiligheid te doen. Dat is in feite onjuist, want door de manier van aanschrijven bleef het voor mij onmogelijk om de noodzakelijke renovatie uit te voeren. Alleen als ik was aangeschreven op dezelfde wijze als het naastgelegen pand van het stadsdeel (cq de huizenhandelaar) had ik de mogelijkheid gekregen om het pand te renoveren.
Na de brand heeft het stadsdeel het onderzoek naar de oorzaak van de brand tegengewerkt en onmogelijk gemaakt. Ik heb nooit een rapport van de brandweer, politie of het stadsdeel ontvangen.
In de antwoorden op de schriftelijke vragen van 51129PvdA blijkt dat het NUON heeft vastgesteld dat er ter plaatse een illegale gasaansluiting was.
Ondanks mijn melding op 40702 en het verzoek van de bewoner van 2eJvdH91 heeft het stadsdeel geen actie ondernomen om het pand te laten ontruimen, omdat er geen gas- en elektriciteitsinstallatie meer in de bovenwoningen aanwezig was.
xx tekst verwijderd ivm privacy xx

891001 Bijlagen

120808 Pleitnota Drs Ing. H.Chr Bremer Raad van State 8 augustus 2012
120717 Aanvulling gronden 2 procedure RvS 201200863/1/A1  + bijlagen:
120716 Uitnodiging Ron de Waal voor zitting 8 augustus 2012 RVS 2101200863
120710 Communicatie inspecteur Ron de Waal<>Bremer na brand 8mrt2005
120708 Berekening belasting stempels naast draagmuur 2eJvdH89 na brand
120703 B>RvS Verzoek extra spreektijd
120516 B>Hylkema email + overzicht dossier d.d. 120515
120515 Overzicht dossier bijlagen Officier van Justitie Hylkema
120514 B>Hylkema  4 motieven
120404 S>B Antwoorden op Wob-Vragen over dossier Tijsterman
120330 S>RvS  Verweerschrift Stadsdeel RvS201200863
120317 Dossier Claim tgv afvoeren illegaal bewoonde distributiewoning 2eJvdH89-1
120315 Aanvulling 3:Opmerking dossiers balies+verzoek toevoegen  110204c: mediation
120312 Aanvulling 2: op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
120311 Concept reactie op het verweerschrift van dhr Nomden van het stadsdeel
120306 WOB-vragen verkoop stadsdeelpanden 2eJvdH87 + 95
120302 Verweerschrift dhr Nomden Stadsdeel schadeclaim afvoer woning 2eJvdH89-1
120223W  WOB-vragen Bremer over opdracht sloopwerkzaamheden
120223H B>Hylkema
120221 B>RvS aanvulling gronden procedure 201200863: “sloopkosten”
120220 B>Hylkema OM toelichting op aangifte
120219 Commentaar op verhoor onder ede Ron de Waal op 16 oktober 2008
120215 Toelichting huidige procedures
120123 B>RvS Hoger Beroep tegen 1838 + bijlagen >201200863
120110 Aanvulling bezwaarschrift zuiver schadebesluit slopen voorgevel
120109 Aanvulling 1 op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
111223 Afsplitsing bedrijfsruimte van bovenwoningen
111222 Huurprocedures tegen onrechtmatige bewoner 2eJvdH89-1
111221Technisch situatie en uitplaatsingsbemiddeling bewoner 2eJvdH89
111214a S>B Verzoek aanvulling gronden
111213 Rechtbank uitspraak 10-1838: Beroep sloopkosten ongegrond
111025 Inspecteur Ron deWaal vervolgd voor fraude + omkoping nav 86000 telefoontaps
110811 B>R 10/1838 :Er was niets dringends
110804 S>R 10/1838 + bijlagen 81016 + 100223
110501B >R Reactie op brief stadsdeel
110501V Verklaring om geen zitting achterwege te laten
110412 Reactie stadsdeel in zake 10/1838
110321 Reactie Bremer in zake 10/1838
110317A S>B Aanhouding behandeling bezwaarschrift tot 4 weken na uitspaak 10/1838
110312 B>S Bezwaarschrift schadebesluit schadevergoeding 2eJvdH89
110223 Reactie stadsdeel 10/1838
110214 Beslissing RB 10/1838: verweerder mag over 2 weken reageren
110204Pv  Proces verbaal Rechtbank 10/1838
110204Br Pleitnota Bremer 10/1838
110204a S>B zuiver schadebesluit op verzoek om schadevergoeding d.d. 30 juli 2006
110204b S>B zuiver schadebesluit slopen voorgevel zonder overleg en noodzaak
110204c S>B afwijzing verzoek om mediation
110124 B>R Bremer aanvullende stukken 10/1838: + Proces dossier
110119 B>R verzoek tot uitstel in zake 10/1838 + bijlagen 81016 + 101201
101217 VGA>S advies voor stadsdeel
101201 S>B antwoord wordt uitgesteld tot 16 januari 2010
101129 B>S schade na 31-12-2004
101103 S>B verzoek overzicht schade vanaf 31-12-2004 + verlenging antwoord
101020 S>B Ontvangstbevestiging brief 12okt2011: binnen 4 weken een reactie
101018 B>S overzicht schade als gevolg van onrechtmatig handelen 2eJvdH89
101015 B>S oorzaak schade + memo 100620
101012 B>S  Reactie op brief  101005
101005 S>B Wij geven u 2 weken om reactie op advies kenbaar te maken
100929 VGA>S Advies voor stadsdeel
100923 VGA>B
100903 memo kostenoverzicht gemaakte extra kosten 2eJvdH89
100902 memo overzicht advocatenkosten tot 31-12-04 -> 59.697,08 Euro
100901 memo overzicht facturen en betalingsbewijzen  (+ 80 bijlagen)
100804 VGA>B ontvangstbevestiging en gaat eerst tot 31 augustus op vakantie
100729 B>VGA ongeveer tekst memo 10620
100620 B: Memo oorzaak + schade
100617 VGA>B verzoek informatie over verwijt + oorzaak schade
100615 Verweerschrift 10/1838 stadsdeel –bijlagen
100531Raadsadres afwikkeling SVproject 2e Jan vd Heijdenstraat 85-99
100527A Aangifte 201131348 Bremer: Meineed de Waal
100527B B>Politie Brief met bijlagen voor aangifte
100423 S>B stand van zaken aansprakelijkstelling 30 juli 2006 wordt thans bestudeerd
100416 Beroepsschrift  10/1838 + bijlagen
100414 SD: Dwangbevel ten onrechte verrichte werkzaamheden
100331 Bremer: Verzoekt om volledige dossier te betrekken bij sloopkosten
100309 S>B besluit om 44.879,02 Euro aan te merken als verrijking
100308 S>B Kennisgeving nieuwe beslissing op bezwaar dd 23 feb spoed bestuursdwang
100305 B>S Betalingsherinnering terugbetaling sloopkosten nav uitspraak RvS 91223
100223 SD: derde herzieningbesluit om Bremer te laten betalen voor vernielingen
100223T Lijst met volgens stadsdeel “uitgevoerde” werkzaamheden 8 t/m 11 maart 2005
100105 S>B geen terugbetaling: situatie was spoedeisend en schriftelijk overbodig
91228 Bremer verzoekt stadsdeel 45051,79 Euro sloopkosten terug te betalen
91223 Raad v State:Vernietiging besluit 70605 “spoedeisende” bestuurdwang sloopkosten
90923 Prijzen appartementen Amsterdam 1999-2010
90422 B>RvS hoger beroep aanvulling 1 RvS
90220 B>R hoger beroep Sloop gevel
90115 Uitspraak Rechtbank 07/2844 beroep Sloop Gevel ongegrond
81021 Email met recherche over verklaring Boeren
81016 Procesverbaal met verhoor onder ede Ron de Waal
80930 Stadsdeel stuurt verklaring van Boeren naar de rechtbank
80910 verzonden antwoord van DB op raadsadres 70920
80909B Inspreektekst Bremer over afwikkeling 2eJvdH85-99
80909V Verslag commissievergadering Ruimte en Wonen 80909
80909R Flap agenda commissievergadering Ruimte en Wonen 80909
80904 Verklaring Boeren >>> kan niet kloppen
80709 RB procesverbaal zitting: Bremer gaf geen opdracht en wilde alles zelf doen
80708b S>B Bremer heeft geen opdracht verstrekt voor werkzaamheden
80708a S>B Briefje accoordverklaring Boeren geregistreerd bij inspecteur Ron de Waal
71107 Krantz&Polak Resolve: OP 8 maart 2005 geen noodzaak spoed werkzaamheden
70920 Raadsadres afwikkeling stadsvernieuwingsproject 2eJvdH85-99
70831 Dwangbevel tot betaling kosten spoedeisende bestuursdwang 45.051,79 Euro
70829 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 krijgt met terugwerkende kracht adres 2eJvdH89-1
70605 Besluit om besluit van 50414 te handhaven en achteraf op schrift te stellen
70518 Transacties 2eJvdH85-99 van 2001 tot mei 2007
70505 Koopsommenoverzicht Q138
70504 Advies Adviescommissie bezwaarschriften
70422 Aanvulling hoger beroepschrift Raad van State toekenning adres 2eJvdH89-1
70421Parool: verdachte in asbestfraude zaak Ron de Waal
70301 Einde benoemingstermijn Bremer bij Huurcommissie
70222a Verslag hoorzitting sloopkosten
70222b Pleitnota DB sloopkosten
70222c Pleitnota Bremer sloopkosten
70210 B>S Aanvullend bezwaarschrift
70204 Panden 2eJvdH voorgevel en bouwmuren staan nog+2eJvdH89voorgevel hersteld
70202 B>S Aansprakelijkstelling alle schades 2eJvdH89
70107B Renovatie: Alle balken 2eJvdH87+89+91 vervangen stalen balken
61228a Zonnebloem verkoopt Q138-2 aan Deenik Weijnen Vastgoed BV
61228b Deenik Weijnen Vastgoed BV verkoopt pand Q138 voor 775.000 Euro
61211 op 70829 vernietigde besluit rechtbank om Bremer niet ontvankelijk te verklaren
61101 Deenik Weijnen Vastgoed koopt Q138-1 voor 150.000 Euro
60811 Pleitnota stadsdeel over aanschrijving
60801 B>S Verrekening sloopkosten 2eJvdH89
60731 B>S Aansprakelijkstelling Slopen gevel 2eJvdH89
60730 B>S Aansprakelijkstelling schade 2eJvdH89
60411B89 Verkoop gesplitst pand 2eJvdH89 met 20m2 uitbouw
60411S87 Doorverkoop 2eJvdH87+95 stadsdeel via huizenhandel naar DPN voor 1,5mln
60321 Burgemeester had 2eJvdH89 moeten ontruimen ogv afwezig elektra (zie 40702)
60301 Interpellatie Bremer AL! over dubieuze vastgoed transacties
51208 Leveringsakte Q138-2 stadsdeel aan zonnebloem voor 60.000 Euro
51129 Antwoord DB stadsdeel op schriftelijke vragen PvdA
51120 Koopsommenoverzicht 2eJvdH85 uit Kadaster
51108 Samenvatting Emails Ron de Waal <> Bremer: Brandgevaarlijke situatie + krakers
51028 S>B  Uitstel aanmaning tot 6 weken na beslissing op bezwaarschrift 20 mei 2005
51017 Verkoop 2eJvdH87+95 voor EUR 375.000 aan Weijnen Vastgoed BV e.a.
50930 2eJvdH85-1 te koop voor 224.000Euro op Funda
50906 Verslag commissievergadering: mevr. Visser is tegen verkoop Q138-2
50815 Tekst uitgedeeld in commissievergadering 50906
50805 Aanvraag bouwvergunning 2eJvdH91+93
50606 Besluit DB verkoop Quellijnstraat 138-2aanZonnebloemBV60.000Euro+Bod Boeren
50520 B>S Als bezwaarschrift aangemerkte brief
50513 S>B Brief inzake kosten noodvoorzieningen
50414 S>B Kennisgeving (besluit) kosten verrekenen “veiligheidsmaatregelingen”
50412 Stadsdeel beschikt over gegevens: actief aanschrijven bij 1:50
50407S Gedateerde opdrachtbevestiging met werkomschrijving Tijsterman
50331wk1 Kosten Tijsterman in week 10 van 2005 bij het stadsdeel in rekening gebracht
50331Tot Totale door Tijsterman in rekening gebrachte kosten weken 10 t/m 13
50331Rest Afvoer reststromen: asbest, baksteenpuin en dakleer(?)
50324 S: Verslag Ron de Waal van brand 8 maart 2005 (datum van publicatie onbekend):
50323G  Geluidsopname deel telefoongesprek Ron de Waal – Hans Bremer
50323T Telefoongesprek Bremer + de Waal: DeWaal gaf zonder overleg opdracht
50321S Verzoek om de vloeren te waterpassen ivm scheefheid
50321A Schoorsteen staat nog op 2eJvdH89-3
50321B Sloop gevel 2eJvdH89 zonder toestemming
50320 Scheefstand 2eJvdH in 1994+2000+ 2005
50316 Transcriptie telefoongesprek Bremer met  eigenaar Boeren van 2eJvdH91
50315 De muur tussen 2eJvdH89-91 wordt met hand en 3man met opbouwkraan gesloopt
50313 Muur tussen 89-91 staat nog: voorgevel ongewijzigd sinds 50308 om 11 uur.
50312 Telefoongesprekken Bremer
50310A Aankomst zeecontainer voor Spoedontruiming 2eJvdH89
50310B Bewoners 2eJvdH91 worden met hulp van Tijsterman en opbouwkraan verhuisd.
50310 Briefje van Boeren dat drie jaar was “gearchiveerd”  bij Ron de Waal
50309T B> Transcriptie Bremer wil helpen met uitplaatsing en wacht op telefoontje Paap
50309P Parool: Dakgoot en verwijderd door Salvage voor werkzaamheden Tijsterman
50308W Bewoner verhuist pas na 9 maart 2005
50308P B>notaPlaten Bon werkzaamheden verricht door Bremer op verzoek RdeWaal
50208 Interne notitie stadsdeel verkoop Q138-2 minimum prijs van 60.000 Euro
50112 Onderzoek HuurCommissie:Vloer meer dan 2cm/meter verzakt > huurverlaging
50111 Splitsingsakte: Bedrijfsruimte begane grond afgesplitst van 3 bovenwoningen
41202A Panden stadsdeel kunnen pas gerenoveerd worden als leeg en onverhuurd
41202B89 Aanschrijving pand 2eJvdH89 voor 360.000 Euro zonder horizontaal leggen
41202S87 Aanschrijving pand 2eJvdH87 voor 400.000 Euro met horizontaal leggen vloer
41105 Bezwaarschrift tegen weigering nemen van voor beroep vatbaar besluit
41104 Verzoek stadsdeel om geen brieven meer te sturen
41025R Email plaatsvervangend afd hoofd Handhaven Bouwen en Wonen Runderkamp
41025B Verzoek voor beroep vatbaar besluit
41024 Email plaatsvervangend hoofd afd Handhaving Bouwen en Wonen
41022 Bremer reageert op brief stadsdeel 41021
41021 S>B Stadsdeel weigert nemen beroep vatbaar besluit voor toekenning adres 89-1
40921 Antwoord op schriftelijke vragen over verkoop 2eJvdH87+95 van VOZ
40817 Bekendmaking Stadsdeelkrant onvolledige bouwaanvraag 2eJvdH87
40808 Eerste beroep vatbaar besluit op verzoek om hertoekenning adres 2eJvdH89-1
40722 Besluit verkoop 2evdH87+95 aan Sandstenen Projecten BV(Weijnen BV)
40708 Planning renovatie 2eJvdH89 zodra bovenwoningen beschikbaar
40703 B>S Bremer biedt 210.000 Euro per pand van het stadsdeel ter compensatie
40702 B>S Elektra afgesloten en ontruiming noodzakelijk ivm brandgevaarlijke situatie
40701 Puntentelling HC 2eJvdH89-H 89 punten en 2eJvdH89-1 94punten
40629 Stadsdeel stelt eisen om te gaan praten met OvJ
40623 Stadsdeel wijzigt voorwaarden tender in het voordeel van bieder
40527 Bremer verzoek om onbewoonbaarverklaring ivm brandgevaar
40504 Stadsdeel eist dat Bedrijfsruimte wordt afgesplitst
40401 GH toetst Fuks/Recourt: oppervlak bedrijfsdeel ongeveer woondeel>woninghuur
40209 Stadsdeel dreigt notaris met aangifte OM + aanklacht bij notariële broederschap
31218 Verzoek om samenvoeging terug te draaien en adres 2eJvdH89-1
30917 Weijnen koopt Amstelveenseweg 115 voor 112.480 Euro
31003 UITSPRAAK HR: Er moet getoetst worden op Fuks/Recourt
30519 Bremer informeert raadsleden over illegale samenvoeging door stadsdeel
30415 Bremer wijst wethouder Jaensch op dubieuze “onafhankelijk” onderzoek
30204 Hoofd handhaving Redband Visser mag “onafhankelijk” onderzoek aanpassen
30131 B>S Dossier Bremer voor “onafhankelijk” onderzoek
30117 Verdraaiing onderzoeksvragen “onafhankelijk” onderzoek
30116 Jaensch wil weten waarom er geen samenvoegingvergunning is
21220 Acht maanden wachten op afspraak over toelichting illegale woningonttrekking
20828 UITSPRAAK RB: Bedrijfshuur omdat huurovereenkomst is overgenomen
20513 S>B Naar gekraakte pand 2eJvdH89 gestuurd antwoord op brief 20 oktober 2001
20506 S>B volgens Redband Visser handhaving besluit afd. Vergunningen onjuist
20502G RedbandVisser Gespreksopname: binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20502T RedbandVisserTranscriptie gesprek binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20419 B>S verzoek om aparte adressen bedrijfsruimte en woning eerste verdieping
20417S>B bedrijfsruimte mag van afd vergunningen worden afgesplitst van woningen
20128 Wildevuur SV-urgent, verhuisvergoeding en huur na renovatie niet.v.toepassing
20103 Formele regels afsplitsing bedrijfsruimte
11221 Procesverbaal RB: gebruiker 2eJvdH89-1 mag met SV-urgentie 6 mnd zoeken
11211 Tweede verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
11205 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 mocht niet worden afgevoerd zonder besluit
11020 Verzoek aan wethouder GdeVisser toekenning adres 2eJvdH89-1 woning 1-hoog
10823T Molekamp Transcriptie telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
10823s331 Molekamp 331sec telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
10823s11 Molekamp11sec telefgesprek: Bremer zou anders huurder uit huis trappen
10306 UITSPRAAK HC: bedrijfshuur
10215 SWD handhaving op illegaal bewoning 2eJvdH89-1 kan niet meer (woning weg!!)
10116 Plan van  Aanpak 2eJvdH 85-95
01213 Stadsdeel weigert aan eigenaar 2eJvdH93 SV-urgenties te verstrekken
00907 Plattegrond bedrijfruimte 2eJvdH89-H en woning 2eJvdH89-1
00905 Afwijzing Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
00815 Walinco kan nog steeds binnen 3 maanden de fundering kan herstellen
00721 Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
00327 Voorstel verbetering Stadsdeelpanden 2eJvdH87+95
00305 Verzoek tot schadeloosstelling niet nakomen afspraken uitplaatsing bewoner
00131 Bewoner zelfstandige woning 2eJvdH89-1 vraagt huurverlaging voor 2eJvdH89H
00114 Bewoner 2eJvdH89-1 krijgt besluit over bezwaar tegen adresbeschikking Bremer
00113 Stadsdeel verklaart bezwaar Bremer tegen adresbeschikking niet-ontvankelijk
991221 Huurder 2eJvdH89-3 krijgt verhuiskostenvergoeding van stadsdeel
991209 Verweerschrift stadsdeel over besluit adresbeschikking
991205 BasisVastgoedAmsterdam -> 2eJvdH89-1 afgevoerd ivm verbouw
991129 Aanpassingen adresbeschikking
991129“Aanpassingen” op zienswijzenbrief 991129 “Aanpassingen” adresbeschikking
991110 Begroting 2eJvdH93
991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991102 B>S Bezwaarschrift verwijdering woning 2eJvdH89-1 en bestemmingswijzig H
991032? Voorbeeld Meldings-voordrachtformulier SWD als 2eJvdH89-1 niet afgevoerd
991028 Registratie bewoning 2eJvdH89-1 : LET OP: NIEMAND INB.IS SAMENGEV.
991019 Volgens bureau Informatiemanagement klopt BVA niet
991018 S>B Adresbeschikking: bestemmingswijziging 2eJvdH89H en 1-hoog wegelaten
991015 Document op grond  waarvan 2eJvdH89-1 is afgevoerd
991004 Wijkcentrum roept huurders op om samen te werken en klachten te melden
990923 Wildevuur hodn EPService wil huurders bovenwoningen niet afzonderlijk praten
990915 Zienswijzenbrief ontvangen op 20 oktober 1999 per fax van Ed Molekamp
990809 Uitplaatsingscontract: Na leegkomst direct beginnen met verbeteringsplan
990730 Bewoners van 2eJvdH89-H,  2eJvdH89-1 en 2eJvdH89-3 door SWD uitgeplaatst
990608 Project faciliteiten 2eJvdH87-95 >Verhuiskostenvergoeding van 8000 gulden
990428 Foto voorgevel 2eJvH89
980126 2eJvdH89-H = bedrijfruimte en 2eJvdH89-1 = woning van Dhr de Wild Propitius
951223 VVD-fractielid Hans Bremer voorkomt sloop van de panden 2eJvdH85-99
950330 Uittreksel KvK van European Perfusion Service vestiging op 2eJvdH89-H
901001 Huurovereenkomst W.Wildevuur onderhuur 2eJvdH89-1
990730 Bewoners worden uitgeplaatst door SWD ivm ingrijpende renovatie
990915 Zienswijzenbrief
991015 Document 2eJvdH89-H mutatie adres ivm samenvoeging en verbouw
991018 Adresbeschikking bestemmingswijziging
991019 Volgens bureau Informatiemanagement klopt BVA niet
991028 Bewonershistorie 2eJvdH89-H en 2eJvdH89-1
991102 Bezwaarschrift adresbeschikking 2eJvdH89
991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991110 Begroting 2eJvdH93
991129 Aanpassingen adresbeschikking
991205 BasisVastgoedAmsterdam -> 2eJvdH89-1 afgevoerd ivm verbouw
991209 Verweerschrift stadsdeel over besluit adresbeschikking
000905 Volgens stadsdeel is bedrijfsruimte samengevoegd
001213 Stadsdeel weigert aan 2eJvdH93 SV-urgenties te verstrekken
10306 Uitspraak Huurcommissie: Bedrijfshuur
11020 Verzoek aan Wethouder Ger de Visser om toekenning adres 2eJvdH89-1
11205 Uitspraak Raad van State: voor samenvoeging 2eJvdH89H+1 besluit vereist
11211 Tweede verzoek Notaris afsplitsing
20103 Formele regels afsplitsing bedrijfsruimte
20417 Afdeling vergunningen gaat akkoord met afsplitsing bedrijfsruimte
20419 Bremer verzoekt aparte adressen bedrijfsruimte en woning eerste verdieping
20502 Transcriptie deel gesprek met Redband Visser op 2 mei 2002
20506 Redband Visser geen aparte adressen na manipulatie informatieverstrekking
20513 Naar gekraakte pand 2eJvdH89 gestuurd antwoord op brief 20 oktober 2001
21220 Acht maanden wachten op afspraak over Illegale woningonttrekking
30116 Jaensch wil weten waarom er geen samenvoegingvergunning is
30117 Verdraaiing onderzoeksvragen onafhankelijk onderzoek
30131 Dossier Bremer voor onafhankelijk onderzoek
30204 Hoofd handhaving Redband Visser mag onafhankelijk onderzoek aanpassen
30415 Bremer wijst wethouder Jaensch op dubieuze onafhankelijk onderzoek
30519 Bremer informeert raadsleden over illegale samenvoeging door stadsdeel
30917 Weijnen koopt Amstelveenseweg 115 voor 112.480 Euro
31218 Verzoek om samenvoeging terug te draaien en adres 2eJvdH89-1
40527 Bremer verzoek om onbewoonbaarverklaring ivm brandgevaar
40623 Stadsdeel wijzigt voorwaarden tender in het voordeel van bieder
40629 Stadsdeel stelt eisen om te gaan praten met OvJ
40702 Verzoek om medewerking renovatie ivm afsluiting energie en brandgevaar
40703 Bod op 2eJvdH87+95 ter compensatie illegale samenvoeging
40708 Planning renovatie 2eJvdH89 zodra bovenwoningen beschikbaar
40722 Besluit verkoop 2evdH87+95 aan Sandstenen Projecten BV(Weijnen BV)
40817 Bekendmaking Stadsdeelkrant onvolledige bouwaanvraag 2eJvdH87
40921 Antwoord op schriftelijke vragen over verkoop 2eJvdH87+95 van VOZ
41021 Stadsdeel weigert voor beroepbare beslissing te nemen
41022 Bremer reageert op brief stadsdeel
41025R Email plaatsvervangend afd hoofd Handhaven BenWonen Runderkamp
41025B Verzoek voor beroep vatbaar besluit
41104 Verzoek stadsdeel om geen brieven meer te sturen
41105 Bezwaarschrift tegen weigering nemen van voor beroep vatbaar besluit
41202A Aanschrijving 2eJvdH87-95 met verplichting koopwoningen
41202S87 Aanschrijving pand 2eJvdH87 met verplichting vloeren horizontaal
41202B89 Aanschrijving pand 2eJvdH89 zonder verplichting vloeren horizontaal
50208 Interne notitie stadsdeel verkoop Q138-2 minimum prijs van 60.000 Euro
50320 Scheefstand locatie 2eJvdH85-99 in de jaren 1994 t/m 2005
50321 Verzoek om de vloeren te waterpassen ivm scheefheid
50324 Verslag m.b.t. brand 2eJvdH89 van dhr de Waal
50412 Stadsdeel beschikt over gegevens: actief aanschrijven bij 1:50
50606 Besluit DB verkoop Quellijnstraat 138-2 aan Zonnebloem BV 60.000Euro
50815 Tekst uitgedeeld in commissievergadering 50906
50906 Verslag commissievergadering: mevr. Visser is tegen verkoop Q138-2
51017 Verkoop 2eJvdH87+95 voor EUR 375.000 aan Weijnen Vastgoed BV e.a.
51108 Samenvatting emails Bremer over brandgevaar en krakers <-> de waal
51129 Antwoord DB stadsdeel op schriftelijke vragen PvdA
51208 Leveringsakte Q138-2 stadsdeel aan zonnebloem voor 60.000 Euro
6030160301 Interpellatie Bremer AL! over dubieuze vastgoed transacties
60321 Antwoord DB stadsdeel op schriftelijke vragen PvdA
60411 WeijenVastgoed BV e.a. verkopen 2eJvdH87+95 voor EUR 1.500.000 aan DPN
60811 Pleitnota stadsdeel over aanschrijving
61101 Deenik Weijnen Vastgoed koopt Q138-1 voor 150.000 Euro
61228a Zonnebloem verkoopt Q138-2 aan Deenik Weijnen Vastgoed BV
61228b Deenik Weijnen Vastgoed BV verkoopt pand Q138 voor 775.000 Euro
70107 Foto bouwwerkzaamheden 2eJvdH87-95
70422 Aanvulling hogerberoepschrift Raad van State toekenning adres 2eJvdH89-1
70505 Koopsommenoverzicht Q138
70518 Transacties 2eJvdH85-99 van 2001 tot mei 2007
70829 RvS: Uitspraak adres zelfstandige woning 2eJvdH89-1
70920 Raadsadres afwikkeling stadsvernieuwingsproject 2eJvdH85-99
80909B Inspreektekst Bremer over afwikkeling 2eJvdH85-99
80909V Verslag commissievergadering Ruimte en Wonen 80909
80909R Flap agenda commissievergadering Ruimte en Wonen 80909
80910 verzonden antwoord van DB op raadsadres 70920
91223 RvS: Vernietiging besluit spoedeisende bestuursdwang
100223 SD: derde herzieningbesluit om Bremer te laten betalen voor vernielingen
100305 Bremer: Betalingsherinnering om geld terug te storten
100308 SD: begeleidend schrijven negeren uitspraak RvS
100309 SD: besluit om 44.879,02 Euro aan te merken als verrijking
100331 Bremer: Verzoekt om volledige dossier te betrekken bij sloopkosten
100414 SD: Dwangbevel ten onrechte verrichte werkzaamheden
100531 Raadsadres afwikkeling SVproject 2e Jan vd Heijdenstraat 85-99