120803: Procesdossier RvS 201200863 Sloopkosten 2eJvdH89 tweede keer

120808 Pleitnota Drs Ing. H.Chr Bremer Raad van State 8 augustus 2012
120717 Aanvulling gronden 2 procedure 201200863/1/A1  + bijlagen:
120716 Uitnodiging Ron de Waal voor zitting 8 augustus 2012
120710 Communicatie inspecteur Ron de Waal<>Bremer na brand 8mrt2005
120708 Berekening belasting stempels naast draagmuur
120703 B>RvS Verzoek extra spreektijd
120404 S>B antwoorden op WOB-vragen over dossier Tijsterman
120330 S>RvS  Verweerschrift
120223W B>S WOB-vragen  over dossier Tijsterman
120223 RvS>B nadere stukken + 110204Proces verbaal + 110204PleitnotaBremer
120221 B>R aanvulling gronden + bijlagen:
120220 RvS>B U moet tijdig motiveren
120219 Opmerkingen verhoor onder ede inspecteur de Waal door bestuursrechter op 81016
120215 RvS>B schriftelijk motiveren noodzaak verslag
120124 RvS>B U mag tot en met 21 februari gronden aanvullen
120123 B>RvS Hoger Beroep tegen 10/1838 + bijlagen
120110 Aanvulling bezwaarschrift zuiver schadebesluit slopen voorgevel
111213 Uitspraak 13 december 2011
111025 Ron de Waal wordt vervolgd voor omkoping gebaseerd op 86000 telefoontaps
110811 B>R Er was niets dringends
110804 S>R + bijlagen 81016 + 100223
110501B B>R Reactie op brief stadsdeel
110501V Verklaring om geen zitting achterwege te laten
110412 Reactie stadsdeel
110321 Reactie Bremer
110223 Reactie stadsdeel 10/1838
110214 Beslissing RB 10/1838: verweerder mag over 2 weken reageren
110204Pv  Proces verbaal Rechtbank
110204Br Pleitnota Bremer
110124 B>R Bremer aanvullende stukken 10/1838: + Proces dossier
110119 B>R verzoek tot uitstel in zake 10/1838 + bijlagen 81016 + 101201
101201 Termijnverlenging oordeel schade door VGA
100615 Verweerschrift stadsdeel – bijl
100416 Beroepsschrift  + bijlagen
100331 B: Verzoek om volledige dossier te betrekken bij besluit “sloopkosten”
100309 SD: besluit om 44.879,02 Euro aan te merken als verrijking
100308 SD: Kennisgeving nieuwe beslissing op bezwaar dd 23 februari spoedeisende dwang
100305 Bremer: Betalingsherinnering om geld terug te storten
100223 SD: derde herzieningsbesluit om Bremer te laten betalen voor vernielingen
100223T Lijst met volgens stadsdeel “uitgevoerde” werkzaamheden 8 t/m 11 maart 2005
100105 S>B geen terugbetaling: situatie was spoedeisend en hoefde niet schriftelijk
91228 Bremer verzoekt stadsdeel 45051,79 Euro sloopkosten terug te betalen
91223 Uitspraak RvS : vernietiging besluit 70605 “spoedeisende” bestuursdwang
90422 B>R hoger beroep aanvulling 1
90220 B>R hoger beroep
90115 Uitspraak Rechtbank 07/2844 beroep ongegrond
81016 Procesverbaal verhoor onder ede van inspecteur Ron de Waal
80904 Antwoorden Robert Boeren op vragen stadsdeel
80709 Procesverbaal zitting rechtbank: besluit tot oproeping Ron de Waal voor verhoor
80708a Briefje Boeren uit prive archief Ron de Waal
80708b Bremer gaf geen opdracht
71107 Geen spoedeisende werkzaamheden en stabiliseren gevels kostte 9000Euro
70831 Dwangbevel tot betaling kosten spoedeisende bestuursdwang 45.051,79 Euro
70829 RvS: Uitspraak over adres zelfstandige woning 2eJvdH89-1
70605 Besluit om besluit van 50414 te handhaven en achteraf op schrift te stellen
70504 Advies Adviescommissie bezwaarschriften
70421 Inspecteur Ron de Waal verdachte in zaak van omkoping en corruptie
70222a Verslag hoorzitting
70222b Pleitnota DB
70222c Pleitnota Bremer
70210 B>S Aanvullend bezwaarschrift
51028 S>B  Uitstel aanmaning tot 6 weken na beslissing op bezwaarschrift 20 mei 2005
50606 Boeren mocht mee bieden met 2 bekenden op pandje van Stadsdeel Oud zuid
50520 B>S Als bezwaarschrift aangemerkte brief
50513 S>B Brief inzake kosten noodvoorzieningen
50414 Kennisgeving (besluit) kosten in rekening te brengen voor veiligheidsmaatregelingen
50407S Gedateerde opdrachtbevestiging met werkomschrijving Tijsterman
50331wk1 Kosten Tijsterman in week 10 van 2005
50331Tot Totale kosten Tijsterman weken 10 t/m 13
50331Tot Afvoer reststromen: asbest, baksteenpuin en dakleer(?)
50324 S: verslag mbt brand 2eJvdH89 dd 8 maart 2005
50323G Geluidsopname telefoongesprek Bremer met Ron de Waal
50323T Transcriptie telefoongesprek Bremer met Ron de Waal
50321A Schoorsteen staat nog op 2eJvdH89-3
50321B Sloop gevel 2eJvdH89 zonder toestemming
50316 Transcriptie telefoongesprek Bremer met  eigenaar Boeren van 2eJvdH91
50315 Muur tussen 2eJvdH89-91 wordt met de hand en 3man met opbouwkraan gesloopt
50313 Muur tussen 89-91 staat nog: voorgevel ongewijzigd sinds 50308 om 11 uur.
50312 Telefoongesprekken Bremer
50310 Akkoordverklaring Boeren zat 3 jaar in prive archief Ron de Waal
50310A Aankomst zeecontainer voor Spoedontruiming 2eJvdH89
50310B Bewoners 2eJvdH91 worden met hulp van Tijsterman en opbouwkraan verhuisd.
50309P Parool: Dakgoot verwijderd door Salvage voor werkzaamheden Tijsterman
50309T Transcriptie telefoongesprek: de Waal vroeg chef dhr Paap om Bremer te bellen
50308W Bewoner verhuist pas na 9 maart 2005

100416: Verschillen regime bedrijfshuur en woninghuur

Volgens de Nederlandse wet gelden er andere regels voor het huren van een woning en het huren van bedrijfsruimte.
Huurders van een sociale woning hebben een betere huurbescherming (o.a. de maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door de overheid en de huur kan slechts in bijzondere omstandigheden door de verhuurder worden opgezegd).
Bedrijfshuur kan door de verhuurder elke 5 jaar worden opgezegd en de huurprijs kan elke 5 jaar extra worden verhoogd.
Er zijn ook objecten met zowel een bestemming woning en bedrijf. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel winkelruimten, waar de winkelier boven de winkel woont.
Een dergelijk object wordt dus verhuurd onder het regime bedrijfshuur, omdat de huurprijs voor het grootste deel wordt bepaald door de huurwaarde van de bedrijfsruimte.
Het is ook mogelijk dat een winkelier een afzonderlijke woning en een afzonderlijke bedrijfsruimte huurt. Er zijn dan twee aparte huurovereenkomsten voor de bedrijfsruimte en de woning.
Zelfs bij woningverhuur zijn er 2 aparte huurovereenkomsten mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het huren van een woning waarbij een garage kan worden gehuurd. Voor de niet-bewoonde garage gelden dan andere huurvoorwaarden dan voor de woning.

100408: 19 oktober 1999 verwarring bij bureau informatiemanagement

Op 19 oktober verstuurde het stadsdeel de adresbeschikking naar bureau informatiemanagement. Een jaar later ontving Bremer op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur een document waarop aantekeningen stonden (zie 991019). Op dit document staat dat er blijkbaar was geconstateerd dat er iets mis was in het BVA-systeem (Basis Vastgoedregistratie Amsterdam). Wellicht heeft het stadsdeel daarna de adresbeschikking aangepast. Dit blijkt ook onder andere uit documenten die het stadsdeel ter inzage had gelegd voor de beroeps- en bezwaarschriftencommissie. (zie o.a. 991129).
Ook uit het verweerschrift van het stadsdeel blijkt dat het mogelijk is dat de adresbeschikking later is aangepast  (zie 991209).
In het verweerschrift staat: “In de beschikking van 18 oktober tenslotte, is wederom op juiste wijze weergegeven wat de situatie was op de hogere bouwlagen en is helaas abusievelijk melding gemaakt van OH + H.” Van een onderhuis was namelijk helemaal geen sprake.
Uit de documenten die Bremer later van bureau informatiemanagement ontving blijkt dat het adres 2eJvdH89-1 op 1 oktober 1999 is afgevoerd.
Uit een document van alle woningen die in verband met bouwactiviteiten zijn afgevoerd blijkt dat de woning 2eJvdH89-1 is afgevoerd in verband met verbouw (zie 991105). Hetzelfde blijkt uit een raadpleging van het BVA systeem  (zie 991205).
De desbetreffende documenten kreeg Bremer pas na de zitting van de beroeps- en bezwaarschriftencommissie van 10 december 1999.

70606: 2. Willekeur en onrechtmatig handelen ambtenaren stadsdeel

Ambtenaren van bouw- en woningtoezicht kunnen op verschillende manieren pandeigenaren bevoordelen en benadelen. Het al dan niet verstrekken van een bouwvergunning of het al dan niet goedkeuren van een verbouwing heeft vaak enorme financiële gevolgen.
De waarde van een pand stijgt sterkt als de bewoners er uit zijn en het pand mag worden gesplitst. De waarde van een pand wordt negatief beïnvloed als het stadsdeel de eigenaar verplicht om het pand aanzienlijk te renoveren, terwijl het onmogelijk wordt gemaakt de huren te verhogen. Inspecteur Ron de Waal deed dit door het zeer willekeurig aanschrijven van de panden en het actief meewerken om de bewoners uit bepaalde panden te krijgen.
Het stadsdeel was eigenaar van 2 panden in de stadsvernieuwingslocatie 2eJvdH85-99.
De particuliere eigenaren wilden in 1999 de panden zeer rigoureus renoveren en daarna de huren verhogen en/of verkopen als appartementen. Het stadsdeel bood hiervoor in 1999 faciliteiten om dit mogelijk te kunnen maken (990608). De bewoners van mijn pand werden op grond van een vernieuwbouwvoorstel stadsvernieuwingsurgent en kregen een verhuiskostenvergoeding van het stadsdeel (990730). De eigenaar van 2eJvdH93 kwam met een soortgelijk plan (991110). Desondanks werd het verzoek van de eigenaar van 2eJvdH93 om uitplaatsingsbemiddeling niet gehonoreerd (001213).
In 2001 deed het DB van het stadsdeel een voorstel aan de raad om de bewoners van hun panden 2eJvdH87+95 uit de woningen te zetten om deze te kunnen verkopen als appartementen. De meerderheid van de raad was tegen dit voorstel.
Het stadsdeel bood haar panden in 2004 te koop aan een select groepje huizenhandelaren.
Hoewel de uiteindelijke koper nimmer aan de inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan, kreeg hij ook nog andere gunstige faciliteiten.
Inspecteur Ron de Waal gaf de panden die het stadsdeel had verkocht aan Sandstenenprojecten BV een aanschrijving op grond waarvan de bewoning wel gestaakt moest worden. Volgens inspecteur de Waal waren de panden van het stadsdeel zodanig verzakt dat de balklagen horizontaal gelegd moesten worden (41202A en 41202S87). Volgens de begeleidende brief van juridisch medewerker dhr R.A.F. van der Brug zouden de bewoners van de stadsdeelpanden verplicht moeten worden uitgeplaatst (41202A) , omdat de panden vrij van huur moesten worden opgeleverd. Het stadsdeel verkocht de panden voor een habbekrats en ging vervolgens meewerken om de huurders definitief uit te plaatsen.
Hoewel de andere eigenaren vrijwel net zo zwaar werden aangeschreven, kregen zijn niet de mogelijkheid om gebruik te maken van uitplaatsingsbemiddeling van de gemeentelijke Dienst Wonen. De particuliere eigenaren van de panden 2eJvdH89-91-93 moesten veel geld investeren, terwijl daar geen opbrengsten tegenover zouden staan. Zij zaten behoorlijk klem.
De eigenaren van de panden 2eJvdH91 en 93 verkochten onder deze druk hun pand medio 2004 aan dhr R.J. Boeren van Semper Bibere BV-Moret Bailly BV.
De heer Boeren was begin 2004 net zoals dhr Weijnen uitverkoren om op de stadsdeelpanden 2eJvdH87en95 te bieden. Hoewel de vorige eigenaren geen uitplaatsingsbemiddeling van het stadsdeel kregen toegekend, kreeg dhr Boeren deze faciliteit direct.
Volgens de voormalige bewoners van de panden 2eJvdH91en93 bood het stadsdeel aan dhr Boeren ook nog andere faciliteiten.
Volgens de heer Simon Haringa (thans wonend op Hoogte Kadijk xxx telnr 020-679xxxx) werden de bewoners direct nadat Boeren eigenaar was stadsvernieuwingsurgent. Inspecteur de Waal organiseerde zelfs voor de heer Boeren bijeenkomsten op het wijkcentrum om de bewoners uit te plaatsen. Volgens de heer Haringa heeft Ron de Waal hierbij nadrukkelijk gewezen op de geweldige aanbiedingen die dhr Boeren deed. De heer Haringa heeft meerdere keren ingesproken over de rol van onder andere het stadsdeel bij het project.
De heer Boeren en dhr Weijnen en dhr Deenik (de door het stadsdeel uitverkorenen) hebben mij ook meerdere keren gepolst of ik mijn pand niet wilde verkopen. Hierbij werd mij nadrukkelijk vermeld dat het mij toch niet zou lukken om mijn pand te renoveren, terwijl zij alles bij het stadsdeel voor elkaar konden krijgen.

Inspecteur de Waal werd weliswaar betaald door de overheid maar bij het project 2eJvdH was hij bezig met het bevoordelen van de heren Boeren en Weijnen en het tegenwerken van de andere eigenaren. Deze tegenwerking heeft mede veroorzaakt dat mijn pand 2eJvdH89 door brand verloren is gegaan.