100409: Adresbeschikking van 18 oktober 1999

Op 20 oktober 1999 ontving Bremer geheel onverwacht de adresbeschikking van 18 oktober 1999. De zienswijzenbrief die het stadsdeel had verstuurd, kwam namelijk niet bij hem aan. Toen Bremer de adresbeschikking 991018 ontving heeft hij direct behandelend ambtenaar Ed Molekamp gevraagd op grond waarvan de adresbeschikking was gebaseerd. De heer Molekamp zei tegen Bremer dat de adresbeschikking was gebaseerd op dingen die stonden in de zienswijzenbrief die op 15 september 1999 naar hem zou zijn gestuurd. De heer Molekamp faxte op 20 oktober alsnog de zienswijzenbrief naar Bremer (zie 991020).
Volgens de zienswijzenbrief van 15 september 1999 had de gebruiker aangegeven dat hij op 2eJvdH89-H woonde. Volgens het stadsdeel zou daarom de bestemming van 2eJvdH89-H moeten veranderen van bedrijfsruimte in bedrijf + woning.
In de adresbeschikking werd echter met geen woord gerept over het verwijderen van het adres 2eJvdH89-1 uit het woningenbestand.
Destijds was het voor het eerst mogelijk dat sommige ambtenaren van de stadsdelen zelf mutaties konden doorvoeren in het woningenbestand. Dit moest ook schriftelijk worden vastgelegd op een document (zie 991015).
Het adres 2eJvdH89-1 werd afgevoerd op grond van het op 15 oktober 1999 opgestelde document. Dit document werd jammer genoeg niet naar mij gestuurd. Volgens de adresbeschikking van 18 oktober 1999 zou 2eJvdH89 bestaan uit 2eJvdH89-H (bestemming bedrijf + wonen) en 2eJvdH89-2 en 2eJvdH89-3 (met bestemming wonen). Uit de adresbeschikking bleek dus dat er alleen een bestemmingswijziging van 2eJvdH89-H had plaatsgevonden. Alleen tegen de adresbeschikking kon Bremer bezwaar maken.
Samengevat:
990915 Volgens zienswijzenbrief zou gebruiker bedrijfsruimte wonen op 2eJvdH89-H
991013 Woninggerechtigde van woning 2eJvdH89-1 deWildPropitius uitgeschreven
991015 Document samenvoeging onderste twee bouwlagen met terugwerkende kracht
991018 Adres 2eJvdH89-1 wordt met terugwerkende kracht tot 1 oktober verwijderd
991018 Adresbeschikking met bestemmingswijziging van 2eJvdH89-H
991020 Bremer ontvangt zienswijzenbrief van ambtenaar Molekamp
Opmerkingen:
Volgens het document 991015 ontstond het nieuwe adres 2eJvdH89-H op 1 oktober 1999. Ook de adresbeschikking 991018 (een voor beroep vatbaar besluit) was met terugwerkende tot 1 oktober 1999 van toepassing.
Doordat de woning 2eJvdH89-1 officieel niet meer bestond kon er geen controle meer plaats vinden op de illegale bewoning van de distributiewoning 2eJvdH89-1.
De woning werd fysiek bewoond door iemand die er niet stond ingeschreven.
Pas in 2007 oordeelde de RvS dat de woning op de eerste verdieping een zelfstandige woning was en werd de woning ook weer als zodanig geregistreerd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *