120324: Hoorzitting 23 maart 2012 over schadeclaim afvoer onrechtmatig bewoonde woning

Na de bestudering van de op de stadsdeelkantoren op 15 maart 2012 ter inzage gelegde dossiers bleek dat:
1. Het document 110204c ontbrak. Dit document betreft een begeleidend schrijven bij de op 1 februari 2011 genomen besluiten. Uit document 110204c blijkt dat het stadsdeel nog steeds wil afzien van mediation om het bedrag van de schade vast te stellen.
2. De bijlagen van de dikste map in omgekeerde volgorde zaten. Hierdoor zat 1 van de belangrijkste documenten van Bremer als laatste in een 5 cm dikke map. Het belangrijkste document van het stadsdeel (verweerschrift) zat als eerste en bovenste document in de 5 cm dikke map.
3.Het stadsdeel heeft sommige documenten 2 keer in het dossier gestopt.
Op 15 maart heb ik voorgesteld om het gehele dossier op deze website te plaatsen en dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan alle leden van de Adviescommissie Bezwaarschriften.
De documenten zijn zo veel mogelijk geschikt gemaakt om digitaal te kunnen doorzoeken.
Verder is de pleitnota van Bremer toegevoegd die op de zitting is voorgedragen voor zover deze nog niet in concept beschikbaar was gesteld.

U kunt doorklikken naar:
1.Digitale dossier documenten schadeclaim “afvoeren woning 2eJvdH89-1”. .
2.Definitieve correcties en opmerkingen op verweerschrift dhr Nomden namens het stadsdeel .
3.Weerlegging stelling Nomden dat het volstrekt onjuist is dat ambtenaar Ed Molekamp het adres heeft afgevoerd om te voorkomen dat Bremer zijn huurder kon uitzetten.
4.Weerlegging stelling Nomden dat Bremer onjuiste informatie zou hebben verstrekt aan voormalig hoofd handhaving bouwen en wonen Redband Visser.
5. De pleitnota van Bremer die gebruikt is op de hoorzitting van 23 maart 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

120305: Dossier schade afvoeren illegaal bewoonde woning 2eJvdH89-1

Alle documenten die gebruikt zijn in de schadeprocedure zijn hieronder vermeld.
U kunt een document inzien door op de datum van het document te klikken.
Indien u een document mist kunt u een reactie schrijven.

120317 Dossier Claim tgv afvoeren illegaal bewoonde distributiewoning 2eJvdH89-1
120315 Aanvulling 3:Opmerking dossiers balies+verzoek toevoegen  110204c: mediation
120312 Aanvulling 2: op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
120311 Concept reactie op het verweerschrift van dhr Nomden van het stadsdeel
120306 WOB-vragen verkoop stadsdeelpanden 2eJvdH87 + 95
120302 Verweerschrift van dhr Nomden
120109 Aanvulling 1 op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
111223 Afsplitsing bedrijfsruimte van bovenwoningen (zit in 120109)
111222 Huurprocedures tegen onrechtmatige bewoner 2eJvdH89-1 (zit in 120109)
111221 Technisch situatie en uitplaatsbemiddeling bewoner 2eJvdH89 (zit in 120109)
111214a S>B Verzoek aanvulling gronden
111213 Rechtbank uitspraak 10-1838: Beroep sloopkosten ongegrond
111025 Inspecteur Ron de Waal wordt vervolgd voor fraude en omkoping
110317A S>B Aanhouding behandeling bezwaarschrift tot 4 weken na uitspaak 10/1838
110312 B>S Bezwaarschrift schadebesluit schadevergoeding 2eJvdH89
110204a S>B zuiver schadebesluit op verzoek om schadevergoeding d.d. 30 juli 2006
110204b S>B zuiver schadebesluit slopen voorgevel zonder overleg en noodzaak
110204c S>B afwijzing verzoek om mediation
101217 VGA>S advies voor stadsdeel
101201 S>B antwoord wordt uitgesteld tot 16 januari 2010
101129 B>S schade na 31-12-2004
101103 S>B overzicht schade vanaf 31-12-2004 + verlenging antwoord tot 16-12-2010
101020 S>B Ontvangstbevestiging brief 12okt2011: binnen 4 weken een reactie
101018 B>S overzicht schade als gevolg van onrechtmatig handelen 2eJvdH89
101015 B>S oorzaak schade + memo 100620
101012 B>S  Reactie op brief  101005
101005 S>B Wij geven u 2 weken om reactie op advies kenbaar te maken
100929 VGA>S Advies voor stadsdeel
100923 VGA>B
100903 memo kostenoverzicht gemaakte extra kosten 2eJvdH89
100902 memo overzicht advocatenkosten tot 31-12-04 -> 59.697,08 Euro
100901 memo overzicht facturen en betalingsbewijzen  (+ 80 bijlagen)
100804 VGA>B ontvangstbevestiging en gaat eerst tot 31 augustus op vakantie
100729 B>VGA ongeveer tekst memo 10620
100620 B: Memo oorzaak + schade
100617100617 VGA>B verzoek informatie over verwijt + oorzaak schade
100615100615 SD>Rechtbank procedure 10/1838 heeft relatie met Schadeclaim
100423 S>B stand van zaken aansprakelijkstelling 30 juli 2006 wordt thans bestudeerd
100331 B>S Vernietiging RvS besluit 5 juni 2007 “sloopkosten” 2eJvdH89
100308 S>B Nieuwe beslissing over sloopkosten + weigering betaling
100305 B>S Betalingsherinnering terugbetaling sloopkosten nav uitspraak RvS 91223
91223 UITSPRAAK RvS: Besluit sloopkosten wordt vernietigd
90923 Prijzen appartementen Amsterdam 1999-2010
71107 Kratz&Polak Resolve: OP 8 maart waren er geen spoedeisende werkzaamheden
70829 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 krijgt met terugwerkende kracht adres 2eJvdH89-1
70301 Einde benoemingstermijn Bremer bij Huurcommissie
70204 Panden 2eJvdH voorgevel en bouwmuren staan nog. 2eJvdH89voorgevel hersteld.
70202 B>S Aansprakelijkstelling alle schades 2eJvdH89
70107B Renovatie: Alle balken 2eJvdH87+89+91 vervangen stalen balken
61211 op 70829 vernietigde besluit rechtbank om Bremer niet ontvankelijk te verklaren
60801 B>S Verrekening sloopkosten 2eJvdH89
60731 B>S Aansprakelijkstelling Slopen gevel 2eJvdH89
60730 B>S Aansprakelijkstelling schade 2eJvdH89
60411JH89 Verkoop gesplitst pand 2eJvdH89 met 20m2 uitbouw
60411S87 Doorverkoop 2eJvdH87+95 stadsdeel via huizenhandel naar DPN voor 1,5mln
60321 Burgemeester had 2eJvdH89 moeten ontruimen ogv afwezig elektra (zie 40702)
51120 Koopsommenoverzicht 2eJvdH85 uit Kadaster
51108 Emails Ron de Waal <> Bremer: Brandgevaarlijke situatie + krakers
50930 2eJvdH85-1 te koop voor 224.000Euro op Funda
50805 Aanvraag bouwvergunning 2eJvdH91+93
50320 Pand 2eJvdH89  is meer verzakt dan panden van stadsdeel
50112 Onderzoek HuurCommissie:Vloer meer dan 2cm/meter verzakt > huurverlaging
50111Splitsingsakte: Bedrijfsruimte begane grond afgesplitst van 3 bovenwoningen
41202A Panden stadsdeel kunnen pas gerenoveerd worden als leeg en onverhuurd
41202B Aanschrijving pand 2eJvdH89 voor 360.000 Euro zonder horizontaal leggen
41202S Aanschrijving pand 2eJvdH89 voor 400.000 Euro met horizontaal leggen vloeren
41021 S>B Stadsdeel weigert nemen beroep vatbaar besluit voor toekenning adres 89-1
40808 Eerste beroep vatbaar besluit op verzoek om hertoekenning adres 2eJvdH89-1
40703 B>S Bremer biedt 210.000 Euro per pand van het stadsdeel ter compensatie
40702 B>S Elektra afgesloten en ontruiming noodzakelijk ivm brandgevaarlijke situatie
40701 Puntentelling HC 2eJvdH89-H 89 punten en 2eJvdH89-1 94punten
40504 Stadsdeel eist dat Bedrijfsruimte wordt afgesplitst
40401 GH toetst Fuks/Recourt: oppervlak bedrijfsdeel ongeveer woondeel>woninghuur
40209  Stadsdeel dreigt notaris met aangifte OM + aanklacht bij notariële broederschap
31003 UITSPRAAK HR: Er moet getoetst worden op Fuks/Recourt
20828 UITSPRAAK RB: Bedrijfshuur omdat huurovereenkomst is overgenomen
20506 S>B volgens hoofdhandhaving handelt afd. Vergunningen onjuist
20502G RedbandVisser Gespreksopname: binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20502T RedbandVisserTranscriptie gesprek binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20419 B>S verzoek om adres voor  woning op eerste verdieping ivm afsplitsing bedrijf
20417 S>B bedrijfsruimte mag worden afgesplitst van bovenwoningen
20128 Wildevuur SV-urgent, verhuisvergoeding en huur na renovatie niet.v.toepassing
011221 Procesverbaal RB: gebruiker 2eJvdH89-1 mag met SV-urgentie 6 mnd zoeken
011211 Tweede verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
011205 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 mocht niet worden afgevoerd zonder besluit
011020 Verzoek om het adres 2eJvdH89-1 toe te kennen aan woning eerste verdieping
010823T  MolekampTranscriptie telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
010823s331 Molekamp 331sec telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
10823s6 Molekamp11sec telefgesprek: Bremer zou anders huurder uit huis trappen.
010306 UITSPRAAK HC: bedrijfshuur
010215 SWD handhaving op illegaal bewoning 2eJvdH89-1 kan niet meer (woning weg!!)
010116 Plan van  Aanpak 2eJvdH 85-95
000907 Plattegrond bedrijfruimte 2eJvdH89-H en woning 2eJvdH89-1
000905 Afwijzing Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
000815 Walinco kan nog steeds binnen 3 maanden de fundering kan herstellen
000721 Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
000327 Voorstel verbetering Stadsdeelpanden 2eJvdH87+95
000305 Verzoek tot schadeloosstelling niet nakomen afspraken uitplaatsing bewoner
000131 Bewoner zelfstandige woning 2eJvdH89-1 vraagt huurverlaging voor 2eJvdH89H
000114 Bewoner 2eJvdH89-1 krijgt besluit over bezwaar tegen adresbeschikking Bremer
000113 Stadsdeel verklaart bezwaar Bremer tegen adresbeschikking niet-ontvankelijk
991221 Huurder 2eJvdH89-3 krijgt verhuiskostenvergoeding van stadsdeel
991205 Woning 2eJvdH89-1 op 1 oktober 1999 afgevoerd ivm Verbouw
991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991102 B>S Bezwaarschrift verwijdering woning 2eJvdH89-1 en bestemmingswijziging H
991032? Voorbeeld Meldings-voordrachtformulier SWD als 2eJvdH89-1 niet afgevoerd
991028 Registratie bewoning 2eJvdH89-1 : LET OP: NIEMAND INB.IS SAMENGEV.
991018 S>B Adresbeschikking 2eJvdH89: 2eJvdH89-1 weg bestemwijziging 2eJvdH89H
991015 Document op grond  waarvan 2eJvdH89-1 is afgevoerd
991004 Wijkcentrum roept huurders op om samen te werken en klachten te melden
990923 Wildevuur hodn EPService wil huurders bovenwoningen niet afzonderlijk praten
990915 Zienswijzenbrief ontvangen op 20 oktober 1999 per fax van Ed Molekamp
990809 Uitplaatsingscontract: Na leegkomst direct beginnen met verbeteringsplan
990730 Bewoners van 2eJvdH89-H,  2eJvdH89-1 en 2eJvdH89-3 door SWD uitgeplaatst
990608 bewoners krijgen verhuiskostenvergoeding van 8000 gulden
980126 2eJvdH89-H = bedrijfruimte en 2eJvdH89-1 = woning van Dhr de Wild Propitius
951223 VVD-fractielid Hans Bremer voorkomt sloop van de panden 2eJvdH85-99
990428 Foto voorgevel 2eJvH89
950330 European Perfusion Service wordt bij KvK geregistreerd op 2eJvdH89-H
901001 Onderhuurovereenkomst woning 2eJvdH89-1 tussen Mesman en W.Wildevuur

120303: Weerlegging stelling Nomden over ambtenaar Ed Molekamp

Dhr Nomden schreef in het verweerschrift:
3.2.19. Volledigheidshalve merkt het DB in dit verband op dat de insinuatie van de heer Bremer dat een ambtenaar bewust het adres heeft afgevoerd om te voorkomen
dat de heer Bremer zijn huurder kon uitzetten (pagina 12 van het bezwaarschrift)
volstrekt onjuist is en bovendien niet is onderbouwd. Nog afgezien van het feit dat
de adresbeschikking van 18 oktober 1999 geen invloed had op de mogelijkheid
om Wildevuur uit te zetten, betwist het DB uitdrukkelijk dat een ambtenaar zich in
die zin zou hebben uitgelaten of deze intentie zou hebben gehad.

Opm55a Bremer:
De door ambtenaar Ed Molekamp opgestelde adresbeschikking van 18 oktober 1999 heeft geen rechtsgevolg en had alleen betrekking op de nietszeggende verandering van de bestemming van 2eJvdH89-H. De bestemming veranderde op niet verklaarbare wijze van bedrijf in “bedrijf + woning”.
De adresbeschikking had geen effect op de positie van de illegale bewoner van de zelfstandige woning 2eJvdH89-1, maar het afvoeren van de woning 2eJvdH89-1 uit het woningbestand des te meer.  De woning werd afgevoerd met document 991015, dat ik nooit van het stadsdeel heb ontvangen.
Volgens document 991015 zou 2eJvdH89-H ontstaan zijn door samenvoeging van
O (onderhuis) en 1-hoog. Hierdoor verdween 2eJvdH89-1 uit het woningbestand.
De brief van 990915 om een zienswijze te geven over de bestemmingswijziging heb ik  niet ontvangen. Direct nadat ik de adresbeschikking ontving heb ik behandelend ambtenaar Ed Molekamp gebeld, met de vraag waarom ik een adresbeschikking kreeg waarop stond dat er in de bedrijfsruimte mocht worden gewoond.
Volgens Ed Molekamp had ik eerder moeten reageren om een zienswijze te kunnen geven. Ik ontving op 20 oktober 1999 alsnog de zienswijze brief (zie 990915).
Illegale bewoning:
Op 13 oktober schreef dhr de Wild Propitius zich uit van de woning 2eJvdH89-1.
De woning werd echter bewoond door W.Wildevuur die de woning in 1990 in onderhuur nam van de huurder en gebruiker van de bedrijfsruimte. (zie 901001).
Op 14 oktober 1999 stond er niemand meer op de woning ingeschreven en mocht de woning niet meer worden verhuurd in verband met de vernieuwbouw.
Als het pand niet gerenoveerd had hoeven worden kon de woning 2eJvdH89-1 worden verhuurd aan een meerpersoonshuishouden (de woning was grote dan 60m2) met een inkomen onder modaal. Aangezien Wildevuur een 1-persoons huishouden voerde en een inkomen had ver boven modaal voldeed hij niet aan de eisen van de SWD om de woning 2eJvdH89-1 te mogen bewonen.
Bovendien stond dhr Wildevuur ingeschreven op het adres van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H waar ook zijn bedrijf European Perfusion Service stond ingeschreven. (950330). Wildevuur was zelfs stadsvernieuwingsurgent en zou een verhuiskostenvergoeding krijgen van het stadsdeel als hij zou gaan verhuizen vanuit de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H. (zie 990730).
Als het stadsdeel niet in het geniep het adres van de zelfstandige woning
2eJvdH89-1 had laten verwijderen uit woningbestand had de SWD eind oktober 1999 een meldingsformulier (zie 991032?) gestuurd waarop ik kon aangeven dat de woning 2eJvdH89-1 leeg was gekomen en dat ik de woning zou gaan renoveren volgens het vernieuwbouwplan op grond waarvan alle bewoners van het pand stadsvernieuwingsurgent waren.
Actie stadsdeel:
Doordat het stadsdeel de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 had laten verwijderen uit het woningbestand kon de SWD geen controle meer doen naar de illegale bewoning van 2eJvdH89-1. De woning 2eJvdH89-1 bestond namelijk officieel niet meer.
Op document 991015 was aangegeven dat er 2 verdiepingen zouden zijn samengevoegd. Dat is volstrekt onjuist, want er heeft tussen 1980 en oktober 1999 geen verbouwing plaatsgevonden.
Er is bovendien nimmer een samenvoegingsvergunning verstrekt.
Ik heb als eigenaar in oktober 1999 van het stadsdeel geen informatie gekregen dat de woning 2eJvdH89-1 zou worden afgevoerd en waarom.
Voor de onrechtmatige onderhuurder kwam het afvoeren van de zelfstandige woning uit het woningbestand zeer goed uit. De SWD kon namelijk niet meer handhaven op de onrechtmatige bewoning.
Ed Molekamp spreekt zijn mond voorbij:
In een telefoongesprek van 23 augustus 2001 klapt Ed Molekamp uit de school.
Op mijn reactie dat het stadsdeel beter helemaal geen tijd in de adresbeschikking en het afvoeren van het adres had kunnen stoppen reageert Ed Molekamp met:
183.Molekamp: Nee,Ja,Ja. Dan had jij lekker je bewoners er uit kunnen schoppen zeker. Ha, ha, ha. Ja.
Nee, Eh. Volgens mij klopt het en anders moet je maar weer een verzoek indienen schriftelijk. Dan gaan we er wel weer naar kijken.   
195.Bremer: Maar waarom zou ik de bewoners er uit willen schoppen?
Molekamp: Nou ja dat mag ik ziet zeggen misschien.  
Als ik bewoners over de vloer krijg die dat zeggen dan neem ik dat over. Het is misschien niet zo verstandig als ik dit zeg, maar ja.
Blijkbaar heeft dhr Ed Molekamp het adres bewust afgevoerd, zodat dhr Wildevuur niet door de SWD uit de zelfstandige woning kon worden gezet.
Ed Molekamp heeft dit gedaan nadat een bewoner bij hem was langsgekomen, die vreesde om uit zijn woning zou worden geschopt.
Ed Molekamp en zijn hoofd Redband Visser handelden ontzettend snel.
Op 13 oktober 1999 stond er niemand meer ingeschreven op 2eJvdH89-1.
Met het document van 991015 werd 2eJvdH89-1 verwijderd uit het woningbestand.
Op 991018 kreeg is een vreemde nietszeggende adresbeschikking waartegen ik bezwaar kon maken om mij zand in de ogen te strooien.
Het document 991015 heb ik nimmer van het stadsdeel ontvangen.

Aangezien Ed Molekamp en zijn chef Redband Visser nimmer hebben onderbouwd waarom de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 is verwijderd uit het woningbestand kan op grond van het telefoongesprek met Ed Molekamp geconstateerd worden dat hij en zijn chef het adres 2eJvdH89-1 willens en wetens hebben afgevoerd om mij dwars te zitten bij de noodzakelijke renovatie van het pand en de onrechtmatige bewoner te helpen aan een riante “bedrijf + woonruimte”.
Hiermee is het geen insinuatie meer maar een niet te weerleggen stelling.
Verder verwijs ik naar de transcriptie (010823T) en de volledige geluidsopname van het gesprek met dhr Ed Molekamp (Gehele gesprek 10823).

120301: Weerlegging stelling Nomden over Hoofd Handhaving Redband Visser

Dhr Nomden schreef in het verweerschrift:
3.2.20. Daarnaast is hetgeen de heer Bremer stelt over de mogelijkheid om de
bedrijfsruimte af te splitsen van de bovenwoningen eveneens onjuist. Dit geldt in
het bijzonder ten aanzien van de weergave van de brieven van de afdelingen
Vergunningen en Handhaving. De werkelijke situatie was als volgt. De heer
Bremer heeft de afdeling Vergunningen onjuist geïnformeerd over de feitelijke
situatie ter plaatse, waardoor bij deze afdeling de indruk is gewekt dat er sprake
was van afzonderlijke verblijfsobjecten. Op basis van die informatie berichtte de
afdeling Vergunningen de heer Bremer dat hij geen splitsingsvergunning nodig
had. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Bremer om aparte adressen
toe te kennen aan de begane grond en eerste verdieping, heeft de afdeling
Handhaving een inspectie laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de heer Bremer ten
onrechte had gesteld dat er sprake was van twee afzonderlijke objecten die alleen
met een buitentrap met elkaar waren verbonden. De twee verdiepingen vormden
één object dat met een binnentrap was verbonden. Op basis van deze nieuwe
informatie heeft de afdeling Handhaving de heer Bremer bericht dat er geen
aanleiding was voor de toekenning van twee aparte adressen en dat de brief van
de afdeling Vergunningen niet op de situatie in het pand van toepassing was,
omdat de feitelijke situatie anders bleek te zijn dan de heer Bremer die afdeling
had voorgehouden. De afdeling Vergunningen heeft derhalve geen “toestemming”
gegeven voor afsplitsing van de bedrijfsruimte en de afdeling Handhaving heeft
die “toestemming” derhalve ook niet “ingetrokken”.

Opmerking 55b Bremer:
Dhr Nomden verdraait de feiten.
De indeling van het pand was vastgelegd in de tekeningen bij de bouwvergunning.
Uit de indeling van de onderste twee bouwlagen blijkt duidelijk dat dit twee afzonderlijke objecten betreft. (zie bouwtekening 000907).
Ook vanaf de straat was duidelijk te zien dat de bedrijfsruimte op de begane grond en de zelfstandige woning op de eerste verdieping een eigen toegangsdeur hadden (zie 990428).
Het stadsdeel beschikte over alle informatie om te kunnen beoordelen of de woning op de eerste verdieping een zelfstandig object was.
In 1980 bestond het pand uit vier objecten: 2eJvdH89-H, 1, 2, 3. Sindsdien was er geen bouwvergunning verstrekt op grond waarvan objecten samengevoegd mochten worden en dus bestond 2eJvH89 nog steeds uit 4 objecten.
In oktober 1999 was de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 uit het woningbestand verwijderd op grond van het onjuist opgemaakt document 991015.
Op 70829 heeft de Raad van State geoordeeld dat de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 net zoals op 980126 weer een apart adres moest hebben.
Toen de afdeling vergunningen op 20417 toestemming gaf om de bedrijfsruimte af te splitsen van de drie woningen, had het stadsdeel er weer voor moeten zorgen dat alle drie zelfstandige woningen weer een adres kregen.
De afdeling van dhr Ed Molekamp en Redband Visser zaten klem.
In oktober 1999 hadden ze zonder samenvoegingsvergunning en in strijd met de APV het adres van de zelfstandige woning laten verwijderen.
Nu moesten ze weer een apart adres toekennen omdat de afdeling vergunningen op grond van het feit dat de bedrijfsruimte op de begane grond sinds 1932 als bedrijfsruimte was gebruikt afgesplitst mocht worden van drie zelfstandige woningen.
Redband Visser heeft dit bereikt door mij valselijk te beschuldigen van het verstrekken van onjuiste informatie.
Volgens de door Ed Molekamp opgestelde brief zou ik tegen Radband Visser hebben gezegd dat er geen binnentrap aanwezig zou zijn tussen de begane grond en de zelfstandige woning op de eerste verdieping.
Volgens Redband Visser was de bedrijfsruimte en de woning op de eerste verdieping 1 object en daarom hoefde de woning geen adres te hebben.
Redband Visser heeft echter willens en wetens de APV niet gehanteerd.
De woning was zelfstandig, omdat het beschikte over een eigen toegangsdeur, een badgelegenheid en een kookgelegenheid.
Of er al dan niet een trap was tussen de bedrijfsruimte en de zelfstandige woning op de eerste verdieping was helemaal niet relevant voor het feit dat de onderste twee verdiepingen aparte objecten waren.
Redband Visser heeft de brief 20506 wel naar de notaris gestuurd, maar de afdeling vergunningen heeft het besluit op grond waarvan de bedrijfsruimte mocht worden afgesplitst van de 3 zelfstandige woning nooit in getrokken en wellicht zelfs nooit ontvangen.
Door mij valselijk te beschuldigen van leugens heeft Redband Visser op grond van zijn onjuiste weergave van een telefoongesprek de volkomen rechtvaardige afsplitsing van de bedrijfsruimte van de boven woningen weten te voorkomen.
Uit bijgevoegde transcriptie (20502T) en de geluidsopname (20502G) van het telefoongesprek dat ik op 2 mei 2002 voerde met Redband Visser blijkt dat ik in dat gesprek niets heb gezegd over een binnentrap.
Ik gaf een volkomen juiste weergave van de bouwkundige indeling die in overeenstemming was met de tekening bij de in 2000 verstrekte bouwvergunning.
Op 17 januari 2003 heeft Redband Visser aan wethouder Emile Jaensch moeten uitleggen waarom het adres was afgevoerd zonder bouw en of samenvoegingsvergunning.
In het gesprek op 17 januari 2003 met wethouder Emile Jaensch heb ik Redband Visser geconfronteerd met zijn leugens en heeft hij vrijwel uitsluitend gestotterd. Redband Visser heeft in 2003 nog afscheid genomen van Stadsdeel Oud Zuid.
Hoewel wethouder Emile Jaensch volgens eigen zeggen wist dat de ambtenaren het adres van de zelfstandige woning ten onrechte hadden afgevoerd heeft het stadsdeel tot augustus 2004 geweigerd om een voor beroep vatbaar besluit te nemen over het weer toekennen van een adres aan de woning op de eerste verdieping.
Pas in 2007 oordeelde de RvS dat de zelfstandige woning op de eerste verdieping per terugwerkende kracht het adres 2JvdH89-1 moest hebben.
Door het afvoeren van het adres werd de gelegenheid geboden aan meer dan 50 mensen om het pand 2eJvdH89 onrechtmatig te bewonen.
Op 8 maart 2005 ging het gekraakte pand in vlammen op.
De geleden schade is enorm.