100407: Procedures tegen adresbeschikking

In zijn bezwaarschrift tegen de adresbeschikking maakte Bremer bezwaar tegen:
1.de bestemmingsverandering van 2eJvdH89-H van bedrijf naar bedrijf + woning;
2.het verdwijnen van het adres 2eJvdH89-1 (zie 991102).
De beroeps- en bezwaarschriftencommissie besteedde echter geen aandacht aan het verdwijnen van het adres 2eJvdH89-1. Formeel is dat ook juist, omdat volgens de adresbeschikking alleen de bestemming van 2eJvdH89-H was veranderd en alleen daar bezwaar tegen gemaakt kon worden.
Het bezwaar tegen de adresbeschikking werd door de beroeps- en bezwaarcommissie en de bestuursrechter als niet-ontvankelijk en/of ongegrond aangemerkt.
Bij de hoger beroepszaak bij de Raad van State was (“vrijwel”) alle informatie over het ten onrechte afvoeren van het adres 2eJvdH89-1 bekend.
Hoewel de Raad van State op 5 december 2001 de aangevallen uitspraak van de bestuursrechter bevestigde, stond in de overwegingen wel de essentie van het dilemma. Het ging in feite niet om de adresbeschikking maar om het feit dat de zelfstandige woning 2eJvH89-1 uit het woningenbestand was verwijderd zonder voor beroepvatbaar besluit.
Volgens de Raad van State was voor het afvoeren van het adres 2eJvdH89-1 aanvullende besluitvorming nodig op grond van de Huisvestingswet en daarbij had een mogelijkheid van bezwaar (en beroep) moeten worden aangeboden. (zie 11205).
Er is echter nimmer een samenvoegingsvergunning verstrekt voor de samenvoeging van 2eJvdH89-H met 2eJvdH89-1, zodat Bremer ook geen bezwaar kon maken.
Er is alleen een document gemaakt op grond waarvan het adres 2eJvdH89-1 kon worden afgevoerd. Volgens dit document dat door Ed Molekamp is opgesteld (991015) zou er sprake zijn van een samenvoeging na een verbouwing.
Aan een samenvoeging moet volgens de Raad van State specifieke besluitvorming op grond van de Huisvestingswet met de daarbij horende mogelijkheden van bezwaar (en beroep) vooraf gaan.
Er is echter nimmer een samenvoegingsvergunning verstrekt, zodat Bremer ook geen bezwaar kon maken tegen de samenvoeging en het verwijderen van het adres. Met andere woorden het stadsdeel heeft onrechtmatig gehandeld door het adres 2eJvdH89-1 zonder voor beroep vatbaar besluit af te voeren.

100405: Stadsdeel trok geen conclusies uit uitspraak Raad van State 011205

Volgens de uitspraak van de Raad van State uit 2001 had aan de woningonttrekking van 2eJvdH89-1 en de samenvoeging van 2eJvdH89-H met 2eJvdH89-1 specifieke besluitvorming op grond van de Huisvestingswet vooraf dienen te gaan met de daarbij behorende mogelijkheden van bezwaar (en beroep). (zie 11205)
Het stadsdeel trok uit bovenstaande overweging van de Raad van State niet de conclusie dat het adres van de zelfstandige woning ten onrechte was verwijderd uit het woningenbestand.
Het stadsdeel bleef weigeren om het adres weer op te voeren en weigerde zelfs om daarover een voor beroep vatbaar besluit te nemen.
Het standpunt van het stadsdeel was zeer halsstarrig. Het stadsdeel concludeerde uit het feit dat de Raad van State de bezwaren tegen de adresbeschikking ongegrond verklaarde dat de indeling van het pand volgens de adresbeschikking ook juist was.
Het stadsdeel ging voorbij aan het feit dat de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 reeds 3 dagen voor de adresbeschikking zonder kennisgeving en besluit was afgevoerd uit het woningenbestand (zie 991015).
Op pagina 2 van de adresbeschikking (zie 991018) staat  weliswaar dat 2eJvdH89 alleen nog maar bestaat uit (H+2+3), maar dat betekent natuurlijk niet dat de adressering van het pand daarmee juist was. Volgens de APV moet namelijk aan elk object een adres worden toegekend. En dus ook aan de zelfstandige woning op de eerste verdieping van 2eJvdH89.
Door de afkeer van het stadsdeel om fouten te herstellen duurde het nog bijna 6 jaar tot de Raad van State het stadsdeel op de vingers tikte voor de onrechtmatige verwijdering van het adres 2eJvdH89-1 uit het woningenbestand.

100403: Januari 2003 ‘Onafhankelijk’ onderzoek benodigde samenvoegingvergunning

Op 20 oktober 2001 informeerde Bremer wethouder Ger de Visser over de stagnerende vernieuwbouw en verzocht hij nogmaals om de samenvoeging van 2eJvdH89-H en 2eJvdH89-1 ongedaan te maken en weer een adres te verstrekken aan de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 (zie 011020).
Wethouder Ger de Visser heeft de brief 6 maanden laten rusten en overgedragen aan zijn opvolger Emile Jaensch.
Direct bij zijn aantreden als wethouder heeft Bremer dhr Jaensch verzocht om een gesprek over de problemen als gevolg van de samenvoeging en het uitblijvende antwoord op de brief van 20 oktober 2001.
Uiteindelijk kreeg Bremer via dhr Jaensch op 20 december 2002 (na 14 maanden  zie 21220) een kopie van de brief die Redband Visser (hoofd Handhaving) op 13 mei 2002 niet naar mijn woonadres maar naar het destijds gekraakte pand had gestuurd (zie 20513).

Op 15 januari 2003 informeerde Bremer dhr Jaensch uitvoerig over de illegale samenvoeging en de consequenties daarvan. Na dit gesprek gaf Bremer op verzoek van dhr Jaensch in een email aan wat de gevolgen waren van de samenvoeging zonder vergunning en het verwijderen van de woning 2eJvdH89-1 uit de vastgoedregistratie.
De heer Jaensch stelde voor om de heer Redband Visser in een gesprek op 17 januari 2003 te laten uitleggen waarom er geen samenvoegingvergunning nodig was voor de samenvoeging van 2eJvdH89-H met 2eJvdH89-1.
In de email van dhr Emile Jeansch aan dhr Redband Visser werd dhr Visser op deze vragen voorbereid  (Zie email 30116).
Tijdens het gesprek van 17 januari 2003 zat de heer Redband Visser met een bezweet rood hoofd aan de tafel en hield hij angstvallig zijn mond.
De heer Jaensch deed het voorstel om een onafhankelijke instantie een onderzoek te laten doen. Bremer stemde hier aanvankelijk niet mee ingestemd, omdat de heer Jaensch hem duidelijk had aangegeven dat Redband Visser in het gesprek had moeten aangeven waarom er geen samenvoegingsvergunning nodig was voor het afvoeren van de zelfstandige woning en de samenvoeging van 1-hoog met Huis. Bremer heeft toen zijn verbazing uitgesproken over het feit dat het hoofd handhaving niet op de hoogte was van de noodzaak van een samenvoegingsvergunning.
Uiteindelijk stemde Bremer in met het onafhankelijk onderzoek naar het afvoeren van de zelfstandige woning uit het woningenbestand zonder de benodigde vergunning. Een uur na het gesprek kreeg Bremer per fax een brief waarin hem werd meegedeeld dat het onderzoek zou worden gedaan door de Milieu- en Bouwtoezicht van de gemeente. Volgens de vraagstelling werd er echter geen onderzoek gedaan naar het afvoeren van het adres zonder samenvoegingsvergunning (zie 30117).
Toen Bremer de onderzoeker daarna direct belde was hij reeds in het bezit van een dossier van het stadsdeel. Met onderzoeker Wim Mulder sprak Bremer af dat hij voor eind januari ook een dossier zou opstellen zodat Mulder volledig zou zijn geinformeerd. Bremer bezorgde zijn dossier op 31 januari bij de Milieudienst (zie 30131).
Op 14 februari ontving Bremer een rapport van de Milieu Dienst en bleek dat de door hem verstrekte informatie niet was meegenomen in het “onafhankelijke” onderzoek. Op 12 februari 2003 zou de heer Jaensch er voor zorgen dat Bremer een kopie zou krijgen van het dossier dat naar de Milieu Dienst was gestuurd voor het “onafhankelijke” onderzoek. Twee maanden later werd dit door het stadsdeel tegen gesproken.
Op 14 april maakte Bremer gebruik van de mogelijkheid om het hele dossier over 2eJvdH89 in te zien.  In dit dossier zat de email van dhr Jaensch aan de heer Redband Visser waarin stond dat hij de vraag moest beantwoorden waarom er zonder een samenvoegingsvergunning een adresbeschikking was afgegeven. (zie 30116).
In dit dossier zat ook een email van Redband Visser aan de “onafhankelijke” onderzoeker Wim Mulder waarin de heer Visser aangaf dat hij een aantal wijzigingen in het “onafhankelijke” onderzoek had aangebracht en dat Redband Visser voor het onderzoek zou betalen (zie 30204).
Op 15 april 2003 schreef Bremer de heer Jaensch dat hij het onderzoek niet als onafhankelijk beschouwde en verzocht hij nogmaals om de oorspronkelijke indeling van het pand te herstellen zoals die was voor de adresbeschikking (30415).
Tijdens de commissievergadering ROW van 6 mei 2003 heeft wethouder Jaensch gezegd dat uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat de adresbeschikking terecht was verstrekt.
Op 19 mei 2003 (30519) stuurde Bremer naar de raadsleden ter informatie de brief + bijlagen die hij ook op 15 april 2003 stuurde naar wethouder Jaensch om hem te informeren over de illegale samenvoeging door het stadsdeel.
Behalve Bremer was er niet 1 bestuurder of raadslid die het vreemd vond dat er 2 objecten door het stadsdeel konden worden samengevoegd zonder samenvoegingsvergunning.
Vervolgens duurde het nog meer dan vier jaar voordat de Raad van State oordeelde dat de zelfstandige woning op de eerste verdieping en de bedrijfsruimte op de begane grond aparte adressen hadden moeten hebben.

100402: Na 8 jaar bureaucratische dwalingen verstrekt RaadvState adres 2eJvdH89-1

Vanaf 20 oktober 1999 waren er meer dan 50 verzoeken nodig om het stadsdeel te moveren een voor beroep vatbaar besluit te nemen over de toekenning van een adres aan de zelfstandige woning 2eJvdH89-1.
De verzoeken werden of niet beantwoord of zo beantwoord dat er geen mogelijkheid werd geboden om in beroep te gaan tegen de weigering om een voor beroep vatbaar besluit te nemen.
Toen het hoofd van de afdeling Handhaven Bouwen en Wonen Redband Visser medio 2003 ontslag had genomen kwam er een plaatsvervangend afdelingshoofd met een juridische achtergrond.
Op 18 december 2003 verzocht Bremer weer om de samenvoeging ongedaan te maken en een adres toe te kennen aan de zelfstandige woning op de eerste verdieping (zie 31218). Dit verzoek werd een jaar lang gebagatelliseerd.
Een goed voorbeeld van de wijze hoe het stadsdeel Bremer zijn verzoek bagatelliseerde is de brief van 21 oktober 2004  (zie 41021). Op 21 oktober 2004 schreef het stadsdeel dat er op grond van de adresbeschikking geen juridische termen aanwezig zouden zijn om mijn verzoek voor beroep vatbaar besluit over de toekenning van een adres aan de woning 2eJvdH89-1 te honoreren.
Op grond van mijn reactie van 22 oktober 2004 (41022) en de email van het plaatsvervangende hoofd van de afdeling Handhaving Mr. Runderkamp (41024) heeft de heer Runderkamp Bremer geadviseerd om een bezwaarschrift in te dienen. Volgens de heer Runderkamp zou een weigering om een voor beroep vatbaar besluit te nemen, opgevat kunnen worden als een besluit waartegen bezwaar gemaakt kan worden.
Op 5 november 2004 stuurde Bremer een bezwaarschrift dat ook in behandeling werd genomen, waardoor de rechtsgang weer openstond (41105).
Een dag later kreeg Bremer van het nieuwe hoofd handhaving een brief waarin hem werd gevraagd rekening te houden met de grote claim op de beperkte capaciteit van het stadsdeel (41104).
In de procedures die volgende heeft het stadsdeel stug vol gehouden dat de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 geen adres hoefde te hebben.
Na bijna 3 jaar procederen oordeelde de Raad van State echter dat de zelfstandige woning wel degelijk een apart adres zou moeten hebben. (zie toelichting hoger beroepsschrift 70422).
Op 29 augustus 2007 (70829) vernietigde de Raad van State alle besluiten over de structurele weigering van het stadsdeel om een adres toe te kennen aan de zelfstandige woning 2eJvdH89-1.
Met terugwerkende werd door de Raad van State zelf weer een adres toegekend aan 2eJvdH89-1.
Sinds 18 oktober 1999 ontving Bremer 4 ordners met brieven en documenten van het stadsdeel waarin het stadsdeel haar stelling verdedigde dat het niet nodig was om aan de zelfstandige woning op de eerste verdieping een adres toe te kennen.

100401: Bijlagen

901001 Huurovereenkomst W.Wildevuur onderhuur 2eJvdH89-1
950330 Uittreksel KvK van European Perfusion Service vestiging op 2eJvdH89-H
980126 Woningenbestand gemeente Amsterdam 2eJvdH89 beging 1998
990730 Bewoners worden uitgeplaatst door SWD ivm ingrijpende renovatie
990915 Zienswijzenbrief
991015 Document 2eJvdH89-H mutatie adres ivm “samenvoeging” en “verbouw”
991018 Adresbeschikking “bestemmingswijziging”
991019 Volgens bureau Informatiemanagement klopt BVA niet
991028 Bewonershistorie 2eJvdH89-H en 2eJvdH89-1
991102 Bezwaarschrift adresbeschikking 2eJvdH89 991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991128 “Aanpassingen” op zienswijzenbrief 991129 “Aanpassingen” adresbeschikking
991205 BasisVastgoedAmsterdam -> 2eJvdH89-1 afgevoerd ivm verbouw
991209 Verweerschrift stadsdeel over besluit adresbeschikking
011205 Uitspraak Raad van State: voor samenvoeging 2eJvdH89H+1 besluit vereist
00905 Volgens stadsdeel is bedrijfsruimte samengevoegd
11020 Verzoek aan Wethouder Ger de Visser om toekenning adres 2eJvdH89-1
11211 Tweede verzoek Notaris afsplitsing
20103 Formele regels afsplitsing bedrijfsruimte
20417 Afdeling vergunningen gaat akkoord met afsplitsing bedrijfsruimte
20419 Bremer verzoekt aparte adressen bedrijfsruimte en woning eerste verdieping
20502 Transcriptie deel gesprek met Redband Visser op 2 mei 2002
20506 Redband Visser geen aparte adressen na manipulatie informatieverstrekking
20513 Naar gekraakte pand 2eJvdH89 gestuurd antwoord op brief 20 oktober 2001
21220 Acht maanden wachten op afspraak over toelichting illegale woningonttrekking
30116 Jaensch wil weten waarom er geen samenvoegingvergunning is
30117 Verdraaiing onderzoeksvragen “onafhankelijk” onderzoek
30131 Dossier Bremer voor “onafhankelijk” onderzoek
30204 Hoofd handhaving Redband Visser mag “onafhankelijk” onderzoek aanpassen
30415 Bremer wijst wethouder Jaensch op dubieuze “onafhankelijk” onderzoek
30519 Bremer informeert raadsleden over illegale samenvoeging door stadsdeel
31218 Verzoek om samenvoeging terug te draaien en adres 2eJvdH89-1
41021 Stadsdeel weigert voor beroepbare beslissing te nemen
41022 Bremer reageert op brief stadsdeel 41021
41024 Email plaatsvervangend hoofd afd Handhaving Bouwen en Wonen
41025 Verzoek voor beroep vatbaar besluit
41104 Verzoek stadsdeel om geen brieven meer te sturen
41105 Bezwaarschrift tegen weigering nemen van voor beroep vatbaar besluit
70422 Aanvulling hogerberoepschrift Raad van State toekenning adres 2eJvdH89-1
70829 Raad van State vernietigt besluiten stadsdeel en kent adres 2eJvdH89-1 toe