120515 Overige dubieuze activiteiten Ron de Waal bij project 2eJvdH87-95

1.Asbestfraude
Sinds 2007 is inspecteur Ron de Waal hoofdverdachte in de zogenaamde asbestfraude zaak.
Bij het asbestfraudeonderzoek door het openbaar ministerie werden maar liefst 100 rechercheurs ingezet en zijn 86.000 telefoongesprekken van Ron de Waal en andere verdachten op genomen en geanalyseerd.
Mede in verband met de asbestfraudezaak en andere zaken is Ron de Waal sinds 2007 niet meer werkzaam bij de afdeling handhaving van Stadsdeel Amsterdam Zuid.

2.Willekeur bij aanschrijvingen en bevoordeling koper stadsdeelpanden
Eind 2004 werden de stadsdeelpanden 2eJvdH87+95 door inspecteur Ron de Waal aangeschreven om de vloeren horizontaal te leggen zodat de bewoners moesten worden uitgeplaatst en niet konden terugkeren. Hierdoor konden de panden door het stadsdeel leeg en vrij van huur worden verkocht.
Op 17 oktober 2005 heeft het stadsdeel de panden 2eJvdH87+95 leeg en vrij van huur verkocht aan een huizenhandelaar die niets met de panden heeft gedaan en binnen 6 maanden heeft doorverkocht met een winst van 1.500.000 Euro.
De eigenaren van de extreem verzakte panden 2eJvdH89t/m93 werden in 2004 niet aangeschreven om de vloeren horizontaal te leggen, zodat de bewoners tijdens de kostbare renovatie in hun woningen konden blijven wonen. Op grond van de scheve vloeren en de criteria van de Huurcommissie zouden de huurders van de particuliere eigenaren altijd een extreem lage huur houden.
Voor de eigenaar van 2eJvdH89 was de aanschrijving op scheefstand door de sinds 1999 lopende procedure tegen de onrechtmatige daad van het stadsdeel de enige mogelijkheid om het pand te kunnen renoveren volgens de reeds in 2000 verstrekte bouwvergunning.
De rechtbank deed een uitspraak op grond waarvan de Oost-Europese krakers gebruik mochten blijven maken van de bovenste drie verdiepingen totdat de gebruiker van de bedrijfsruimte de ruimte beschikbaar zou stellen voor funderingsherstel.

3. Ron de Waal negeerde meldingen van extreem brandgevaar
Bremer heeft in 2004 de Waal vele keren verzocht om de krakers op grond van de extreem brandgevaarlijke situatie te laten ontruimen.
De Waal koos er voor niets te doen nadat Bremer het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel meldde dat het extreem brandgevaarlijke pand niet beschikte over een gas- en elektrainstallatie.
Op schriftelijke vragen van de PvdA over de brand heeft het stadsdeel op 21 maart 2006 verklaard dat als uit een inspectie van de afdeling Handhaving Bouwen en Wonen vast staat dat ten gevolge van het niet functioneren dan wel afgesloten zijn van gas- en/of elektriciteitsinstallaties een onvoldoende veiligheid aanwezig is, gehandhaafd zal worden middels het staken van het gebruik van de desbetreffende woning of het gebouw. In overleg met de Burgemeester zal dan direct tot ontruiming worden overgegaan.
Ondanks de vele verzoeken van Bremer heeft Ron de Waal geweigerd om mee te werken aan de ontruiming van het brandgevaarlijke pand.
Op 8 maart 2005 ging het gekraakte pand door brand verloren.

120324: Hoorzitting 23 maart 2012 over schadeclaim afvoer onrechtmatig bewoonde woning

Na de bestudering van de op de stadsdeelkantoren op 15 maart 2012 ter inzage gelegde dossiers bleek dat:
1. Het document 110204c ontbrak. Dit document betreft een begeleidend schrijven bij de op 1 februari 2011 genomen besluiten. Uit document 110204c blijkt dat het stadsdeel nog steeds wil afzien van mediation om het bedrag van de schade vast te stellen.
2. De bijlagen van de dikste map in omgekeerde volgorde zaten. Hierdoor zat 1 van de belangrijkste documenten van Bremer als laatste in een 5 cm dikke map. Het belangrijkste document van het stadsdeel (verweerschrift) zat als eerste en bovenste document in de 5 cm dikke map.
3.Het stadsdeel heeft sommige documenten 2 keer in het dossier gestopt.
Op 15 maart heb ik voorgesteld om het gehele dossier op deze website te plaatsen en dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan alle leden van de Adviescommissie Bezwaarschriften.
De documenten zijn zo veel mogelijk geschikt gemaakt om digitaal te kunnen doorzoeken.
Verder is de pleitnota van Bremer toegevoegd die op de zitting is voorgedragen voor zover deze nog niet in concept beschikbaar was gesteld.

U kunt doorklikken naar:
1.Digitale dossier documenten schadeclaim “afvoeren woning 2eJvdH89-1”. .
2.Definitieve correcties en opmerkingen op verweerschrift dhr Nomden namens het stadsdeel .
3.Weerlegging stelling Nomden dat het volstrekt onjuist is dat ambtenaar Ed Molekamp het adres heeft afgevoerd om te voorkomen dat Bremer zijn huurder kon uitzetten.
4.Weerlegging stelling Nomden dat Bremer onjuiste informatie zou hebben verstrekt aan voormalig hoofd handhaving bouwen en wonen Redband Visser.
5. De pleitnota van Bremer die gebruikt is op de hoorzitting van 23 maart 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

120305: Dossier schade afvoeren illegaal bewoonde woning 2eJvdH89-1

Alle documenten die gebruikt zijn in de schadeprocedure zijn hieronder vermeld.
U kunt een document inzien door op de datum van het document te klikken.
Indien u een document mist kunt u een reactie schrijven.

120317 Dossier Claim tgv afvoeren illegaal bewoonde distributiewoning 2eJvdH89-1
120315 Aanvulling 3:Opmerking dossiers balies+verzoek toevoegen  110204c: mediation
120312 Aanvulling 2: op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
120311 Concept reactie op het verweerschrift van dhr Nomden van het stadsdeel
120306 WOB-vragen verkoop stadsdeelpanden 2eJvdH87 + 95
120302 Verweerschrift van dhr Nomden
120109 Aanvulling 1 op bezwaarschrift schadebesluit nav afvoeren adres 2eJvdH89-1
111223 Afsplitsing bedrijfsruimte van bovenwoningen (zit in 120109)
111222 Huurprocedures tegen onrechtmatige bewoner 2eJvdH89-1 (zit in 120109)
111221 Technisch situatie en uitplaatsbemiddeling bewoner 2eJvdH89 (zit in 120109)
111214a S>B Verzoek aanvulling gronden
111213 Rechtbank uitspraak 10-1838: Beroep sloopkosten ongegrond
111025 Inspecteur Ron de Waal wordt vervolgd voor fraude en omkoping
110317A S>B Aanhouding behandeling bezwaarschrift tot 4 weken na uitspaak 10/1838
110312 B>S Bezwaarschrift schadebesluit schadevergoeding 2eJvdH89
110204a S>B zuiver schadebesluit op verzoek om schadevergoeding d.d. 30 juli 2006
110204b S>B zuiver schadebesluit slopen voorgevel zonder overleg en noodzaak
110204c S>B afwijzing verzoek om mediation
101217 VGA>S advies voor stadsdeel
101201 S>B antwoord wordt uitgesteld tot 16 januari 2010
101129 B>S schade na 31-12-2004
101103 S>B overzicht schade vanaf 31-12-2004 + verlenging antwoord tot 16-12-2010
101020 S>B Ontvangstbevestiging brief 12okt2011: binnen 4 weken een reactie
101018 B>S overzicht schade als gevolg van onrechtmatig handelen 2eJvdH89
101015 B>S oorzaak schade + memo 100620
101012 B>S  Reactie op brief  101005
101005 S>B Wij geven u 2 weken om reactie op advies kenbaar te maken
100929 VGA>S Advies voor stadsdeel
100923 VGA>B
100903 memo kostenoverzicht gemaakte extra kosten 2eJvdH89
100902 memo overzicht advocatenkosten tot 31-12-04 -> 59.697,08 Euro
100901 memo overzicht facturen en betalingsbewijzen  (+ 80 bijlagen)
100804 VGA>B ontvangstbevestiging en gaat eerst tot 31 augustus op vakantie
100729 B>VGA ongeveer tekst memo 10620
100620 B: Memo oorzaak + schade
100617100617 VGA>B verzoek informatie over verwijt + oorzaak schade
100615100615 SD>Rechtbank procedure 10/1838 heeft relatie met Schadeclaim
100423 S>B stand van zaken aansprakelijkstelling 30 juli 2006 wordt thans bestudeerd
100331 B>S Vernietiging RvS besluit 5 juni 2007 “sloopkosten” 2eJvdH89
100308 S>B Nieuwe beslissing over sloopkosten + weigering betaling
100305 B>S Betalingsherinnering terugbetaling sloopkosten nav uitspraak RvS 91223
91223 UITSPRAAK RvS: Besluit sloopkosten wordt vernietigd
90923 Prijzen appartementen Amsterdam 1999-2010
71107 Kratz&Polak Resolve: OP 8 maart waren er geen spoedeisende werkzaamheden
70829 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 krijgt met terugwerkende kracht adres 2eJvdH89-1
70301 Einde benoemingstermijn Bremer bij Huurcommissie
70204 Panden 2eJvdH voorgevel en bouwmuren staan nog. 2eJvdH89voorgevel hersteld.
70202 B>S Aansprakelijkstelling alle schades 2eJvdH89
70107B Renovatie: Alle balken 2eJvdH87+89+91 vervangen stalen balken
61211 op 70829 vernietigde besluit rechtbank om Bremer niet ontvankelijk te verklaren
60801 B>S Verrekening sloopkosten 2eJvdH89
60731 B>S Aansprakelijkstelling Slopen gevel 2eJvdH89
60730 B>S Aansprakelijkstelling schade 2eJvdH89
60411JH89 Verkoop gesplitst pand 2eJvdH89 met 20m2 uitbouw
60411S87 Doorverkoop 2eJvdH87+95 stadsdeel via huizenhandel naar DPN voor 1,5mln
60321 Burgemeester had 2eJvdH89 moeten ontruimen ogv afwezig elektra (zie 40702)
51120 Koopsommenoverzicht 2eJvdH85 uit Kadaster
51108 Emails Ron de Waal <> Bremer: Brandgevaarlijke situatie + krakers
50930 2eJvdH85-1 te koop voor 224.000Euro op Funda
50805 Aanvraag bouwvergunning 2eJvdH91+93
50320 Pand 2eJvdH89  is meer verzakt dan panden van stadsdeel
50112 Onderzoek HuurCommissie:Vloer meer dan 2cm/meter verzakt > huurverlaging
50111Splitsingsakte: Bedrijfsruimte begane grond afgesplitst van 3 bovenwoningen
41202A Panden stadsdeel kunnen pas gerenoveerd worden als leeg en onverhuurd
41202B Aanschrijving pand 2eJvdH89 voor 360.000 Euro zonder horizontaal leggen
41202S Aanschrijving pand 2eJvdH89 voor 400.000 Euro met horizontaal leggen vloeren
41021 S>B Stadsdeel weigert nemen beroep vatbaar besluit voor toekenning adres 89-1
40808 Eerste beroep vatbaar besluit op verzoek om hertoekenning adres 2eJvdH89-1
40703 B>S Bremer biedt 210.000 Euro per pand van het stadsdeel ter compensatie
40702 B>S Elektra afgesloten en ontruiming noodzakelijk ivm brandgevaarlijke situatie
40701 Puntentelling HC 2eJvdH89-H 89 punten en 2eJvdH89-1 94punten
40504 Stadsdeel eist dat Bedrijfsruimte wordt afgesplitst
40401 GH toetst Fuks/Recourt: oppervlak bedrijfsdeel ongeveer woondeel>woninghuur
40209  Stadsdeel dreigt notaris met aangifte OM + aanklacht bij notariële broederschap
31003 UITSPRAAK HR: Er moet getoetst worden op Fuks/Recourt
20828 UITSPRAAK RB: Bedrijfshuur omdat huurovereenkomst is overgenomen
20506 S>B volgens hoofdhandhaving handelt afd. Vergunningen onjuist
20502G RedbandVisser Gespreksopname: binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20502T RedbandVisserTranscriptie gesprek binnentrap net zoals bij 2 en 3 hoog
20419 B>S verzoek om adres voor  woning op eerste verdieping ivm afsplitsing bedrijf
20417 S>B bedrijfsruimte mag worden afgesplitst van bovenwoningen
20128 Wildevuur SV-urgent, verhuisvergoeding en huur na renovatie niet.v.toepassing
011221 Procesverbaal RB: gebruiker 2eJvdH89-1 mag met SV-urgentie 6 mnd zoeken
011211 Tweede verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
011205 UITSPRAAK RvS: 2eJvdH89-1 mocht niet worden afgevoerd zonder besluit
011020 Verzoek om het adres 2eJvdH89-1 toe te kennen aan woning eerste verdieping
010823T  MolekampTranscriptie telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
010823s331 Molekamp 331sec telefoongesprek: Bremer zou huurder uit huis trappen
10823s6 Molekamp11sec telefgesprek: Bremer zou anders huurder uit huis trappen.
010306 UITSPRAAK HC: bedrijfshuur
010215 SWD handhaving op illegaal bewoning 2eJvdH89-1 kan niet meer (woning weg!!)
010116 Plan van  Aanpak 2eJvdH 85-95
000907 Plattegrond bedrijfruimte 2eJvdH89-H en woning 2eJvdH89-1
000905 Afwijzing Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
000815 Walinco kan nog steeds binnen 3 maanden de fundering kan herstellen
000721 Eerste verzoek notaris om bedrijfsruimte te mogen afsplitsen
000327 Voorstel verbetering Stadsdeelpanden 2eJvdH87+95
000305 Verzoek tot schadeloosstelling niet nakomen afspraken uitplaatsing bewoner
000131 Bewoner zelfstandige woning 2eJvdH89-1 vraagt huurverlaging voor 2eJvdH89H
000114 Bewoner 2eJvdH89-1 krijgt besluit over bezwaar tegen adresbeschikking Bremer
000113 Stadsdeel verklaart bezwaar Bremer tegen adresbeschikking niet-ontvankelijk
991221 Huurder 2eJvdH89-3 krijgt verhuiskostenvergoeding van stadsdeel
991205 Woning 2eJvdH89-1 op 1 oktober 1999 afgevoerd ivm Verbouw
991105 2eJvdH89-1 verdwenen door verbouw
991102 B>S Bezwaarschrift verwijdering woning 2eJvdH89-1 en bestemmingswijziging H
991032? Voorbeeld Meldings-voordrachtformulier SWD als 2eJvdH89-1 niet afgevoerd
991028 Registratie bewoning 2eJvdH89-1 : LET OP: NIEMAND INB.IS SAMENGEV.
991018 S>B Adresbeschikking 2eJvdH89: 2eJvdH89-1 weg bestemwijziging 2eJvdH89H
991015 Document op grond  waarvan 2eJvdH89-1 is afgevoerd
991004 Wijkcentrum roept huurders op om samen te werken en klachten te melden
990923 Wildevuur hodn EPService wil huurders bovenwoningen niet afzonderlijk praten
990915 Zienswijzenbrief ontvangen op 20 oktober 1999 per fax van Ed Molekamp
990809 Uitplaatsingscontract: Na leegkomst direct beginnen met verbeteringsplan
990730 Bewoners van 2eJvdH89-H,  2eJvdH89-1 en 2eJvdH89-3 door SWD uitgeplaatst
990608 bewoners krijgen verhuiskostenvergoeding van 8000 gulden
980126 2eJvdH89-H = bedrijfruimte en 2eJvdH89-1 = woning van Dhr de Wild Propitius
951223 VVD-fractielid Hans Bremer voorkomt sloop van de panden 2eJvdH85-99
990428 Foto voorgevel 2eJvH89
950330 European Perfusion Service wordt bij KvK geregistreerd op 2eJvdH89-H
901001 Onderhuurovereenkomst woning 2eJvdH89-1 tussen Mesman en W.Wildevuur

120303: Weerlegging stelling Nomden over ambtenaar Ed Molekamp

Dhr Nomden schreef in het verweerschrift:
3.2.19. Volledigheidshalve merkt het DB in dit verband op dat de insinuatie van de heer Bremer dat een ambtenaar bewust het adres heeft afgevoerd om te voorkomen
dat de heer Bremer zijn huurder kon uitzetten (pagina 12 van het bezwaarschrift)
volstrekt onjuist is en bovendien niet is onderbouwd. Nog afgezien van het feit dat
de adresbeschikking van 18 oktober 1999 geen invloed had op de mogelijkheid
om Wildevuur uit te zetten, betwist het DB uitdrukkelijk dat een ambtenaar zich in
die zin zou hebben uitgelaten of deze intentie zou hebben gehad.

Opm55a Bremer:
De door ambtenaar Ed Molekamp opgestelde adresbeschikking van 18 oktober 1999 heeft geen rechtsgevolg en had alleen betrekking op de nietszeggende verandering van de bestemming van 2eJvdH89-H. De bestemming veranderde op niet verklaarbare wijze van bedrijf in “bedrijf + woning”.
De adresbeschikking had geen effect op de positie van de illegale bewoner van de zelfstandige woning 2eJvdH89-1, maar het afvoeren van de woning 2eJvdH89-1 uit het woningbestand des te meer.  De woning werd afgevoerd met document 991015, dat ik nooit van het stadsdeel heb ontvangen.
Volgens document 991015 zou 2eJvdH89-H ontstaan zijn door samenvoeging van
O (onderhuis) en 1-hoog. Hierdoor verdween 2eJvdH89-1 uit het woningbestand.
De brief van 990915 om een zienswijze te geven over de bestemmingswijziging heb ik  niet ontvangen. Direct nadat ik de adresbeschikking ontving heb ik behandelend ambtenaar Ed Molekamp gebeld, met de vraag waarom ik een adresbeschikking kreeg waarop stond dat er in de bedrijfsruimte mocht worden gewoond.
Volgens Ed Molekamp had ik eerder moeten reageren om een zienswijze te kunnen geven. Ik ontving op 20 oktober 1999 alsnog de zienswijze brief (zie 990915).
Illegale bewoning:
Op 13 oktober schreef dhr de Wild Propitius zich uit van de woning 2eJvdH89-1.
De woning werd echter bewoond door W.Wildevuur die de woning in 1990 in onderhuur nam van de huurder en gebruiker van de bedrijfsruimte. (zie 901001).
Op 14 oktober 1999 stond er niemand meer op de woning ingeschreven en mocht de woning niet meer worden verhuurd in verband met de vernieuwbouw.
Als het pand niet gerenoveerd had hoeven worden kon de woning 2eJvdH89-1 worden verhuurd aan een meerpersoonshuishouden (de woning was grote dan 60m2) met een inkomen onder modaal. Aangezien Wildevuur een 1-persoons huishouden voerde en een inkomen had ver boven modaal voldeed hij niet aan de eisen van de SWD om de woning 2eJvdH89-1 te mogen bewonen.
Bovendien stond dhr Wildevuur ingeschreven op het adres van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H waar ook zijn bedrijf European Perfusion Service stond ingeschreven. (950330). Wildevuur was zelfs stadsvernieuwingsurgent en zou een verhuiskostenvergoeding krijgen van het stadsdeel als hij zou gaan verhuizen vanuit de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H. (zie 990730).
Als het stadsdeel niet in het geniep het adres van de zelfstandige woning
2eJvdH89-1 had laten verwijderen uit woningbestand had de SWD eind oktober 1999 een meldingsformulier (zie 991032?) gestuurd waarop ik kon aangeven dat de woning 2eJvdH89-1 leeg was gekomen en dat ik de woning zou gaan renoveren volgens het vernieuwbouwplan op grond waarvan alle bewoners van het pand stadsvernieuwingsurgent waren.
Actie stadsdeel:
Doordat het stadsdeel de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 had laten verwijderen uit het woningbestand kon de SWD geen controle meer doen naar de illegale bewoning van 2eJvdH89-1. De woning 2eJvdH89-1 bestond namelijk officieel niet meer.
Op document 991015 was aangegeven dat er 2 verdiepingen zouden zijn samengevoegd. Dat is volstrekt onjuist, want er heeft tussen 1980 en oktober 1999 geen verbouwing plaatsgevonden.
Er is bovendien nimmer een samenvoegingsvergunning verstrekt.
Ik heb als eigenaar in oktober 1999 van het stadsdeel geen informatie gekregen dat de woning 2eJvdH89-1 zou worden afgevoerd en waarom.
Voor de onrechtmatige onderhuurder kwam het afvoeren van de zelfstandige woning uit het woningbestand zeer goed uit. De SWD kon namelijk niet meer handhaven op de onrechtmatige bewoning.
Ed Molekamp spreekt zijn mond voorbij:
In een telefoongesprek van 23 augustus 2001 klapt Ed Molekamp uit de school.
Op mijn reactie dat het stadsdeel beter helemaal geen tijd in de adresbeschikking en het afvoeren van het adres had kunnen stoppen reageert Ed Molekamp met:
183.Molekamp: Nee,Ja,Ja. Dan had jij lekker je bewoners er uit kunnen schoppen zeker. Ha, ha, ha. Ja.
Nee, Eh. Volgens mij klopt het en anders moet je maar weer een verzoek indienen schriftelijk. Dan gaan we er wel weer naar kijken.   
195.Bremer: Maar waarom zou ik de bewoners er uit willen schoppen?
Molekamp: Nou ja dat mag ik ziet zeggen misschien.  
Als ik bewoners over de vloer krijg die dat zeggen dan neem ik dat over. Het is misschien niet zo verstandig als ik dit zeg, maar ja.
Blijkbaar heeft dhr Ed Molekamp het adres bewust afgevoerd, zodat dhr Wildevuur niet door de SWD uit de zelfstandige woning kon worden gezet.
Ed Molekamp heeft dit gedaan nadat een bewoner bij hem was langsgekomen, die vreesde om uit zijn woning zou worden geschopt.
Ed Molekamp en zijn hoofd Redband Visser handelden ontzettend snel.
Op 13 oktober 1999 stond er niemand meer ingeschreven op 2eJvdH89-1.
Met het document van 991015 werd 2eJvdH89-1 verwijderd uit het woningbestand.
Op 991018 kreeg is een vreemde nietszeggende adresbeschikking waartegen ik bezwaar kon maken om mij zand in de ogen te strooien.
Het document 991015 heb ik nimmer van het stadsdeel ontvangen.

Aangezien Ed Molekamp en zijn chef Redband Visser nimmer hebben onderbouwd waarom de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 is verwijderd uit het woningbestand kan op grond van het telefoongesprek met Ed Molekamp geconstateerd worden dat hij en zijn chef het adres 2eJvdH89-1 willens en wetens hebben afgevoerd om mij dwars te zitten bij de noodzakelijke renovatie van het pand en de onrechtmatige bewoner te helpen aan een riante “bedrijf + woonruimte”.
Hiermee is het geen insinuatie meer maar een niet te weerleggen stelling.
Verder verwijs ik naar de transcriptie (010823T) en de volledige geluidsopname van het gesprek met dhr Ed Molekamp (Gehele gesprek 10823).

120301: Weerlegging stelling Nomden over Hoofd Handhaving Redband Visser

Dhr Nomden schreef in het verweerschrift:
3.2.20. Daarnaast is hetgeen de heer Bremer stelt over de mogelijkheid om de
bedrijfsruimte af te splitsen van de bovenwoningen eveneens onjuist. Dit geldt in
het bijzonder ten aanzien van de weergave van de brieven van de afdelingen
Vergunningen en Handhaving. De werkelijke situatie was als volgt. De heer
Bremer heeft de afdeling Vergunningen onjuist geïnformeerd over de feitelijke
situatie ter plaatse, waardoor bij deze afdeling de indruk is gewekt dat er sprake
was van afzonderlijke verblijfsobjecten. Op basis van die informatie berichtte de
afdeling Vergunningen de heer Bremer dat hij geen splitsingsvergunning nodig
had. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Bremer om aparte adressen
toe te kennen aan de begane grond en eerste verdieping, heeft de afdeling
Handhaving een inspectie laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de heer Bremer ten
onrechte had gesteld dat er sprake was van twee afzonderlijke objecten die alleen
met een buitentrap met elkaar waren verbonden. De twee verdiepingen vormden
één object dat met een binnentrap was verbonden. Op basis van deze nieuwe
informatie heeft de afdeling Handhaving de heer Bremer bericht dat er geen
aanleiding was voor de toekenning van twee aparte adressen en dat de brief van
de afdeling Vergunningen niet op de situatie in het pand van toepassing was,
omdat de feitelijke situatie anders bleek te zijn dan de heer Bremer die afdeling
had voorgehouden. De afdeling Vergunningen heeft derhalve geen “toestemming”
gegeven voor afsplitsing van de bedrijfsruimte en de afdeling Handhaving heeft
die “toestemming” derhalve ook niet “ingetrokken”.

Opmerking 55b Bremer:
Dhr Nomden verdraait de feiten.
De indeling van het pand was vastgelegd in de tekeningen bij de bouwvergunning.
Uit de indeling van de onderste twee bouwlagen blijkt duidelijk dat dit twee afzonderlijke objecten betreft. (zie bouwtekening 000907).
Ook vanaf de straat was duidelijk te zien dat de bedrijfsruimte op de begane grond en de zelfstandige woning op de eerste verdieping een eigen toegangsdeur hadden (zie 990428).
Het stadsdeel beschikte over alle informatie om te kunnen beoordelen of de woning op de eerste verdieping een zelfstandig object was.
In 1980 bestond het pand uit vier objecten: 2eJvdH89-H, 1, 2, 3. Sindsdien was er geen bouwvergunning verstrekt op grond waarvan objecten samengevoegd mochten worden en dus bestond 2eJvH89 nog steeds uit 4 objecten.
In oktober 1999 was de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 uit het woningbestand verwijderd op grond van het onjuist opgemaakt document 991015.
Op 70829 heeft de Raad van State geoordeeld dat de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 net zoals op 980126 weer een apart adres moest hebben.
Toen de afdeling vergunningen op 20417 toestemming gaf om de bedrijfsruimte af te splitsen van de drie woningen, had het stadsdeel er weer voor moeten zorgen dat alle drie zelfstandige woningen weer een adres kregen.
De afdeling van dhr Ed Molekamp en Redband Visser zaten klem.
In oktober 1999 hadden ze zonder samenvoegingsvergunning en in strijd met de APV het adres van de zelfstandige woning laten verwijderen.
Nu moesten ze weer een apart adres toekennen omdat de afdeling vergunningen op grond van het feit dat de bedrijfsruimte op de begane grond sinds 1932 als bedrijfsruimte was gebruikt afgesplitst mocht worden van drie zelfstandige woningen.
Redband Visser heeft dit bereikt door mij valselijk te beschuldigen van het verstrekken van onjuiste informatie.
Volgens de door Ed Molekamp opgestelde brief zou ik tegen Radband Visser hebben gezegd dat er geen binnentrap aanwezig zou zijn tussen de begane grond en de zelfstandige woning op de eerste verdieping.
Volgens Redband Visser was de bedrijfsruimte en de woning op de eerste verdieping 1 object en daarom hoefde de woning geen adres te hebben.
Redband Visser heeft echter willens en wetens de APV niet gehanteerd.
De woning was zelfstandig, omdat het beschikte over een eigen toegangsdeur, een badgelegenheid en een kookgelegenheid.
Of er al dan niet een trap was tussen de bedrijfsruimte en de zelfstandige woning op de eerste verdieping was helemaal niet relevant voor het feit dat de onderste twee verdiepingen aparte objecten waren.
Redband Visser heeft de brief 20506 wel naar de notaris gestuurd, maar de afdeling vergunningen heeft het besluit op grond waarvan de bedrijfsruimte mocht worden afgesplitst van de 3 zelfstandige woning nooit in getrokken en wellicht zelfs nooit ontvangen.
Door mij valselijk te beschuldigen van leugens heeft Redband Visser op grond van zijn onjuiste weergave van een telefoongesprek de volkomen rechtvaardige afsplitsing van de bedrijfsruimte van de boven woningen weten te voorkomen.
Uit bijgevoegde transcriptie (20502T) en de geluidsopname (20502G) van het telefoongesprek dat ik op 2 mei 2002 voerde met Redband Visser blijkt dat ik in dat gesprek niets heb gezegd over een binnentrap.
Ik gaf een volkomen juiste weergave van de bouwkundige indeling die in overeenstemming was met de tekening bij de in 2000 verstrekte bouwvergunning.
Op 17 januari 2003 heeft Redband Visser aan wethouder Emile Jaensch moeten uitleggen waarom het adres was afgevoerd zonder bouw en of samenvoegingsvergunning.
In het gesprek op 17 januari 2003 met wethouder Emile Jaensch heb ik Redband Visser geconfronteerd met zijn leugens en heeft hij vrijwel uitsluitend gestotterd. Redband Visser heeft in 2003 nog afscheid genomen van Stadsdeel Oud Zuid.
Hoewel wethouder Emile Jaensch volgens eigen zeggen wist dat de ambtenaren het adres van de zelfstandige woning ten onrechte hadden afgevoerd heeft het stadsdeel tot augustus 2004 geweigerd om een voor beroep vatbaar besluit te nemen over het weer toekennen van een adres aan de woning op de eerste verdieping.
Pas in 2007 oordeelde de RvS dat de zelfstandige woning op de eerste verdieping per terugwerkende kracht het adres 2JvdH89-1 moest hebben.
Door het afvoeren van het adres werd de gelegenheid geboden aan meer dan 50 mensen om het pand 2eJvdH89 onrechtmatig te bewonen.
Op 8 maart 2005 ging het gekraakte pand in vlammen op.
De geleden schade is enorm.

100531 Raadsadres 31 mei 2010

Op 31 mei 2010 schreef Hans Bremer het volgende raadsadres naar de stadsdeelraad van Amsterdam Zuid.
U kunt de bijlagen bekijken door op de datum te klikken.
Op 4 maart 2012 was het raadsadres nog steeds niet beantwoord en besproken in de stadsdeelraad.

Geachte Raadsleden,

Betreft: RAADSADRES Afwikkeling SVproject 2e Jan van der Heijdenstraat 85-99
Op 20 september 2007 stuurde ik naar stadsdeel Oud Zuid een raadsadres (zie 70920) .
Het antwoord van het Dagelijks Bestuur op het raadsadres is besproken in de Raadscommissie Ruimte en Wonen van 9 september 2008.
Tijdens het inspreken heb ik aangegeven dat in het concept antwoord van het Dagelijks Bestuur de uitspraak van de Raad van State niet was betrokken en er dus veel achterhaalde standpunten van het stadsdeel stonden. Voor mijn inspreektekst zie bijlage 80909B.
Tijdens de commissievergadering van 9 september 2008 hebben enkele raadsleden kritische vragen gesteld (zie verslag 80909V).
De PvdA en wellicht ook andere partijen hadden vooraf besloten om in te stemmen met het concept antwoord. De Raad en het Dagelijks Bestuur hebben geen acht geslagen op de door mij verstrekte informatie en de conceptbrief werd de volgende dag verstuurd (zie 80910).
In middels heeft ons hoogste bestuurlijke rechtscollege de Raad van State uitspraak gedaan en geoordeeld dat het stadsdeel op ten minste 2 essentiële punten onrechtmatig heeft gehandeld.
Op 29 augustus 2007 oordeelde de Raad van State dat de zelfstandige distributiewoning van 2eJvdH89 op 1-hoog een afzonderlijk object is en derhalve met terugwerkende kracht weer een adres moest hebben (zie 70829).
Op 23 december 2009 vernietigde de Raad van State het besluit van 5 juni 2007 om kosten in rekening te brengen voor onder andere het zonder overleg en toestemming slopen van de voorgevel van het pand (zie 91223).
Het stadsdeel nam beide besluiten zonder enige vorm van overleg.
Reeds in 2006 heb ik het stadsdeel verzocht om via mediation te komen tot afwikkeling van dit dossier. Ondanks het feit dat de RvS sindsdien heeft geoordeeld dat het stadsdeel op twee essentiële punten onrechtmatige heeft gehandeld, weigert het stadsdeel nog steeds om te overleggen over de schade die is ontstaan als gevolg van het onrechtmatig handelen.
Ik verzoek de stadsdeelraad om het Dagelijks Bestuur te moveren om via mediation te komen tot een oplossing van dit dossier.
Hoogachtend,
Drs Ing. Hans Bremer

100417: Samenvatting wegadresseren illegaal bewoonde woning 2eJvdH89-1

Het pand 2e Jan van der Heijdenstraat 89 was sinds april 1999 eigendom van Hans Bremer en bestond uit een bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovengelegen woningen.
Volgens het woningbestand van de gemeente Amsterdam had het pand 2eJvdH89 op 26 januari 1998 vier adressen: 89-Huis : bedrijfsruimte daarboven 89-1, 89-2 en 89-3: zelfstandige woningen (zie 980126).
Het woonhuis 89-1 werd door de officiële huurder van de bedrijfsruimte ( TV Videocenter) onderverhuurd aan W. Wildevuur voor aanvankelijk Hfl. 450,- per maand. In tegenstelling tot de feitelijke situatie heeft Wildevuur zich in 1991 bij het stadsdeel ingeschreven als bewoner op 89 Huis.
Nadat TV Videocenter eind 1994 de huur had opgezegd, heeft Wildevuur zijn bedrijf EPS ingeschreven op 2eJvdH89-H bij de Kamer van koophandel en mocht hij in verband met zijn bedrijfsactiviteiten de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H en de woning 2eJvdH89-1 van de vorige huurder TV Video Center overnemen totdat het pand zou worden gesloopt of gerenoveerd.
In mei 1999 werd de huur van de bedrijfsruimte opgezegd, vanwege dringend eigen gebruik om het pand te kunnen renoveren in het kader van het stadsvernieuwingsproject van de panden 2eJvdH 85 t/m 99 . De opzegtermijn bedroeg in deze 1 jaar.
Binnen het kader van dit project kwamen alle bewoners in aanmerking voor een uitplaatsingsvergoeding van 8000 gulden en werden de bewoners “stadsvernieuwingsurgent” zodra de eigenaar met een “vernieuwbouwplan” kwam, op grond waarvan de bewoners om technisch noodzakelijke redenen het pand (tijdelijk) moesten verlaten.
De bewoner van 89-2 stond evenwel al circa 15 jaar ten onrechte ingeschreven op 89-1. Een misverstand omdat de toenmalige eigenaar de woning 2eJvdH89-2 in het huurcontract omschreef als eerste bovenwoning. Enigszins verklaarbaar omdat 2eJvdH89-1 tot 1990 werd bewoond door de gebruiker van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H.

Reactie bewoners
Op 30 juli 1999 werden alle bewoners van het pand 2eJvdH89 stadsvernieuwingsurgent (zie 990730).
De bewoners van 89-2 en 89-3 maakten binnen een jaar naar alle tevredenheid gebruik van de uitplaatsingsbemiddeling door de Stedelijke Woningdienst.
Wildevuur startte echter een procedure bij de Huurcommissie op grond van de scheve vloeren. Wildevuur / EPS weigerde te overleggen over de noodzakelijke uitplaatsing voor het funderingsherstel en het horizontaal leggen van de extreem verzakte vloeren.

Het stadsdeel hielp EPS/Wildevuur, terwijl Wildevuur niet beschikte over de vereiste woonvergunning, via onderhuur een huurder van bedrijfsruimte was geworden en zich manifesteerde als gedupeerde huurder.
Zonder overleg met de eigenaar voegde het stadsdeel op 15 oktober 1999, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 1999, 2eJvdH89-1 af uit het woningbestand en daardoor bestond 2eJvdH89-H uit twee verdiepingen (zie 991015) .
Op 19 oktober 1999 stuurde het stadsdeel de adresbeschikking naar bureau informatiemanagement, beheerder van het woningregistatiesysteem (zie 991019) .
Naar eigenaar Hans Bremer werd een onvolledige adresbeschikking gestuurd op 18 oktober 1999 waarin 89 huis werd geregistreerd als bedrijf + woning. Dit schrijven werd afgesloten met een “volledigheidshalve correcte adressering van het pand”, waarbij 89-1 niet in de opsomming was meegenomen (zie 991018).
Hans Bremer maakte bezwaar tegen de mutatie en de onvolledige opsomming (zie 991102). Dit bezwaar werd door het stadsdeel verworpen, waarbij voorbij werd gegaan aan het feit, dat de samenvoeging had plaatsgevonden zonder dat daarvoor een vergunning was verstrekt. Deze zienswijze is later bevestigd door de Raad van State (11205). Het stadsdeel gaf ondanks vele verzoeken van Bremer in de periode tot oktober 2004 geen gehoor aan het verzoek om aan de zelfstandige woning weer een adres te geven (zie o.a. 31218  en 41021).
Ook de verzoeken om een voor beroep vatbaar besluit te nemen werden lage tijd niet gehonoreerd. Pas in oktober 2004 werd Bremer in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de weigering van het stadsdeel om een voor beroep vatbaar besluit te nemen. Zie bezwaarschrift (41105).

Raad van State
Ook nu was er weer een uitspraak van de Raad van State nodig om dit bezwaarschrift gegrond te verklaren. In hoger beroep werd op 29 augustus 2007 de uitspraak van de rechtbank Amsterdam (december 2006) vernietigd en werden besluiten van het dagelijks bestuur van het stadsdeel uit de jaren 2004 tot en met 2007 vernietigd of herroepen en kende de Raad van State met terugwerkende kracht aan de woning op de eerste verdieping van de 2eJvdH89 weer het adres 2e Jan van der Heijdenstraat 89-1 toe (70829).

Conclusie
Uit het bovenstaande kan geen andere conclusie worden getrokken dat Hans Bremer er alles aan heeft gedaan om de fout van het stadsdeel te herstellen. Het stadsdeel zelfs na de twee uitspraken van de Raad van State weigerde om dit dossier ordentelijk af te wikkelen door zelfs overleg over de geleden schade als gevolg van het onrechtmatig handelen te weigeren.

100416: Verschillen regime bedrijfshuur en woninghuur

Volgens de Nederlandse wet gelden er andere regels voor het huren van een woning en het huren van bedrijfsruimte.
Huurders van een sociale woning hebben een betere huurbescherming (o.a. de maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door de overheid en de huur kan slechts in bijzondere omstandigheden door de verhuurder worden opgezegd).
Bedrijfshuur kan door de verhuurder elke 5 jaar worden opgezegd en de huurprijs kan elke 5 jaar extra worden verhoogd.
Er zijn ook objecten met zowel een bestemming woning en bedrijf. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel winkelruimten, waar de winkelier boven de winkel woont.
Een dergelijk object wordt dus verhuurd onder het regime bedrijfshuur, omdat de huurprijs voor het grootste deel wordt bepaald door de huurwaarde van de bedrijfsruimte.
Het is ook mogelijk dat een winkelier een afzonderlijke woning en een afzonderlijke bedrijfsruimte huurt. Er zijn dan twee aparte huurovereenkomsten voor de bedrijfsruimte en de woning.
Zelfs bij woningverhuur zijn er 2 aparte huurovereenkomsten mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het huren van een woning waarbij een garage kan worden gehuurd. Voor de niet-bewoonde garage gelden dan andere huurvoorwaarden dan voor de woning.

100415: Het gebruik van 2e Jan van der Heijdenstraat 89

Tot voor zover is na te gaan was op de begane grondverdieping van 2eJvdH89 sinds 1920 een bedrijf gevestigd. Van 1948 tot 1989 zat er een drukkerij en daarna een elektronica zaak. De bovengelegen woning 2eJvdH89-1 werd destijds bewoond door de eigenaar van het bedrijf. De huurovereenkomst viel onder het regime bedrijfshuur.
In 1995 werd de huurovereenkomst opgezegd en bleek dat zowel de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H als de daarboven gelegen distributiewoning 2eJvdH89-1 in gebruik waren genomen zonder toestemming van de eigenaar. De woning bleek zonder de vereiste woonvergunning en toestemming van de eigenaar te zijn onderverhuurd aan W.Wildevuur. (zie de door W.Wildevuur opgesteld onderhuurovereenkomst voor 2eJvdH89-1:  901001) .
In overleg met de toenmalige eigenaar mocht de gebruiker van de bedrijfsruimte in verband met de vestiging van zijn bedrijf in de bedrijfsruimte de huurovereenkomst van de vorige huurder van de bedrijfsruimte overnemen. Sinds maart 1995 betaalde de gebruiker European Perfusion Service (hierna EPS) dezelfde huur als de vorige huurder TV Video center. (zie registratie EPS op bedrijfsruimte 2eJvdH89-H: 950330).

100414: Stadsvernieuwingsurgentie bewoners 2eJvdH85-99

In het kader van het stadsvernieuwingsproject kwamen alle bewoners van de panden 2eJHvdH85t/m99 in aanmerking voor een uitplaatsingsvergoeding van 8000 gulden en werden de bewoners stadsvernieuwingsurgent zodra de eigenaar met een vernieuwbouwplan kwam op grond waarvan de bewoners om technisch noodzakelijke redenen het pand (tijdelijk) moesten verlaten.
Op 30 juli 1999 werden alle vier bewoners van het pand 2eJvdH89 stadsvernieuwingsurgent.
Drie van de vier bewoners maakten binnen een jaar naar alle tevredenheid gebruik van de uitplaatsingsbemiddeling door de Stedelijke Woningdienst.
In mei 1999 werd de huur van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H opgezegd.
De gebruiker van de bedrijfsruimte 2eJvdH89-H (EPS) had echter ook de zelfstandige woning 2eJvdH89-1 in gebruik, zonder de daarvoor vereiste woonvergunning. EPS weigerde te overleggen over de noodzakelijke uitplaatsing voor het funderingsherstel en horizontaal leggen van de extreem verzakte vloeren.